Resultaten
Nederland is een van de belangrijkste ‘ontvangende’ lidstaten van buitenlandse gedetacheerde werknemers binnen de Europese Unie (EU). Het aantal A1-verklaringen dat in 2020 door EU lidstaten is afgegeven om tijdelijk in Nederland te werken is naar schatting bijna 605 duizend en heeft betrekking op bijna 404 duizend werkenden. Het aantal werkenden dat in 2021 vooraf is gemeld in het daarvoor bestemde Meldloket WagwEU is ruim 375 duizend. Omdat er verschillen zijn in de rechtsgrondslag, het rechtsterrein en -bereik, vrijstellingen, handhaving en diverse databeperkingen, zijn bovenstaande cijfers niet direct vergelijkbaar en geven deze slechts een beperkt, en enigszins verschillend beeld van de omvang, kenmerken en impact van intra-EU-detachering naar Nederland.

De meldloketgegevens laten zien dat meer dan de helft van de 375 duizend gemelde werknemers wordt gedetacheerd vanuit Polen (37%) en Litouwen (15%). Daarnaast is bijna acht op de tien gemelde werknemers werkzaam in het internationale wegtransport (79%), voor wie specifieke detacheringsregels gelden. Ook de bouw, industrie, transportsector (excl. wegtransport) en landbouw behoren tot de sectoren waarin relatief veel buitenlandse gedetacheerde werknemers actief zijn. Verder is meer dan de helft van de gemelde werknemers ingezetene van een ‘zendende’ lidstaat (198.000 of 54%) en is ruim een tiende een ingezetene van een andere EU lidstaat (bijvoorbeeld een Roemeen die via een Poolse werkgever naar Nederland wordt gedetacheerd). Ruim een derde van de gemelde werknemers is een derdelander (128.000 of 35%), met name Oekraïners (72.000) en Wit-Russen (30.000) die meestal in het wegtransport werkzaam zijn en vanuit Polen en Litouwen worden gedetacheerd.

Het aandeel gemelde werkenden (op jaarbasis) in het totaal aantal werkenden (op een specifiek peilmoment) op de Nederlandse arbeidsmarkt is bijna 4 procent. Dit aandeel is een stuk hoger in het wegtransport (39 procent) en is ook hoger in de energievoorziening en de bouw (beiden 7 procent).

Het onderzoek
Het landenrapport voor Nederland is opgesteld in het kader van het Europese POSTING.STAT project en is bedoeld om aanvullende informatie te geven over 1) de omvang, kenmerken en impact van intra-EU-detachering naar Nederland; 2) de omvang en kenmerken van onregelmatigheden bij intra-EU-detachering naar Nederland; en 3) de impact van de COVID-19-pandemie op intra-EU-detachering naar Nederland.

Gebruikte methode
Het landenrapport bevat een beschrijvende analyse van de omvang, kenmerken en impact van intra-EU-detachering naar Nederland op basis van informatie over A1-verklaringen en gegevens uit het Meldloket WagwEU. Daarnaast bevat het rapport een overzicht van inspecties die zijn uitgevoerd en van onregelmatigheden die zijn geconstateerd met betrekking tot intra-EU-detachering op basis van jaarverslagen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Aanvullend zijn er gesprekken gevoerd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de SVB en de NLA.

Bestanden