Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben een Algemene Leidraad voor Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geschreven die toepasbaar is op een breed scala van beleidsterreinen. Ten behoeve van deze leidraad zijn ‘expertfiches’ opgesteld, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Elk fiche bevat een beknopte samenvatting van de

Dit fiche gaat over het deelonderwerp “Presentatie”. De nadruk ligt daarbij op de tabel waarin de kosten en baten worden samengevat. Hierbij is de vraag: wat is de stand van zaken in de literatuur ten aanzien van inzichten, methoden en best practices over maatschappelijke kostenbatenanalyse? Daarbij is niet alleen de wetenschappelijke literatuur van belang, maar ook de gedachtevorming in toepassingen en beleidsstukken.