Het onderzoek
De regeling Andere dag- en weekindeling G5 is een maatregel om het lerarentekort op te vangen in de vijf grote steden in de Randstad om zodoende continuïteit en kwaliteit van onderwijs te borgen. Met de regeling mag een deel van de onderwijstijd worden ingevuld door andere professionals dan de bevoegde leerkracht, met activiteiten gericht op bijvoorbeeld creatieve, sociale of digitale vaardigheden.

Resultaten
37 scholen zijn in het schooljaar 2022-2023 aangemeld voor de regeling, bijna allemaal scholen uit Almere. Het vermoeden bestond dat meer scholen gebruikmaken van de regeling dan bekend is via het aanmeldsysteem. Op basis van een representativiteitsonderzoek onder een steekproef van scholen in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht blijkt dit inderdaad zo te zijn. De inzet door scholen verschilt sterk van elkaar. Doorgaans zijn er twee smaken voor de inzet van andere professionals: professionals afkomstig uit een andere sector (zoals de culturele of creatieve sector) of professionals met een onderwijsfunctie (zoals leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent). Over het algemeen zijn schoolleiders, onderwijsgevend personeel, de andere professionals en ouders positief over de regeling. Negatieve geluiden hangen voornamelijk samen met de kwaliteit van de andere professionals. Indien de professionals op pedagogisch/didactisch vlak tekortschieten, levert de regeling juist meer werk voor bestaand personeel op. Andere aandachtspunten zijn de overdracht en communicatie tussen de andere professionals en scholen en onvoldoende financiële middelen.

Methode
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop scholen invulling geven aan de regeling is een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek verricht. Er is gebruikgemaakt van de gegevens uit het aanmeldsysteem, digitale vragenlijsten uitgezet onder aangemelde scholen, verdiepende interviews met schoolleiders en een non-responsonderzoek in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.