Het onderzoek
De vijf grote steden in de Randstad hebben in 2020 de noodklok geluid over het lerarentekort in het basisonderwijs. De regeling ‘andere dag- en weekindeling G5’ biedt scholen de ruimte andere professionals in te zetten voor een deel van de onderwijstijd. Met de regeling is bedoeld dat deze onderwijstijd wordt ingevuld door andere professionals zonder onderwijsbevoegdheid met activiteiten gericht op creatieve, sociale of digitale vaardigheden. Dit rapport is de tweede rapportage en geeft een beeld van de stand van zaken aan het eind van het tweede jaar van de regeling. Het rapport is gepubliceerd op de website aanpaklerarentekort.nl 

Resultaten
Er zijn evenveel aanmeldingen als vorig jaar, met een grote verscheidenheid wat betreft invulling. Het verminderen van het lerarentekort is de belangrijkste reden voor deelname, gevolgd door het verlagen van de werkdruk. Op ongeveer de helft van de scholen gaan andere professionals aan de slag die een onderwijskundige functie bekleden zoals onderwijsassistent of leraarondersteuner. Professionals uit andere sectoren komen voornamelijk uit de culturele of creatieve hoek. Driekwart van de schoolleiders en het onderwijsgevend personeel is tevreden met de inzet van de andere professionals, maar sommige scholen ervaren de volgende knelpunten: de andere professionals bezitten niet altijd voldoende pedagogische en didactische vaardigheden, er is niet altijd voldoende overdracht van de klas en communicatie met de leerkracht, en de financiële middelen zijn niet altijd toereikend. De gepercipieerde opbrengsten van de regeling zitten vooral bij werkdruk en lesuitval.

Gebruikte methode
Ten eerste hebben we de aanmeldgegevens geanalyseerd van alle scholen die zich gedurende het afgelopen schooljaar hebben aangemeld voor de regeling. Ten tweede hebben we in de periode mei-juni digitale vragenlijsten uitgezet bij alle 31 destijds deelnemende scholen onder schoolleiders, het onderwijsgevend personeel, ouders en de andere professionals. Ten derde hebben we in aanvulling op de vragenlijst verdiepende gesprekken gehad met vier bereidwillige schoolleiders voor een nadere inkleuring.