Het Programma Tolken in de Toekomst van het ministerie van Justitie en Veiligheid beoogt de inzet van tolken voor overheidsdiensten te borgen. Het ministerie heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd zes scenario’s op te stellen en uit te werken waarbij de tarieven voor de inzet van tolken door overheidsorganisaties centraal staan. De scenario’s geven inzicht in verschillende varianten voor tariefstructuren en -niveaus, de afwegingen die daarbij een rol spelen, en de te verwachten effecten van de verschillende varianten. De zes scenario’s variĆ«ren perceelomvang van de aan te besteden tolkdienstverlening, het wel of niet uitvragen van een integraal tarief, het wel of niet hanteren van concurrentie op tolktarieven en tenslotte het wel of niet vaststellen van een minimale tolkvergoeding. De combinatie van keuzes vormen de scenario’s. De te verwachten effecten van deze keuzes voor de betrokken partijen worden beschreven aan de hand van een economisch analysekader en de werking van de huidige markt. Hierbij ligt de nadruk op het inkomen van en het aanbod van tolken, het verdienmodel van de bemiddelaar(s), de mogelijkheden voor nieuwe toetreders in de markt voor tolkdienstverlening en de kosten voor de overheid.

De uitkomsten van deze zes scenario’s dienen als input voor de discussie die het ministerie voert met de betrokken partijen. Om deze discussie waardevrij te kunnen voeren, worden in dit rapport geen conclusies getrokken over eventuele voorkeursscenario’s.