Vraagstelling
Dit rapport onderzoekt de concurrentieverhoudingen tussen publieke en private aanbieders op de markt voor post-initieel onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Bekostigde instellingen wensen in de toekomst een grotere rol te gaan spelen in de markt voor post-initieel onderwijs. Hierdoor krijgt dit marktsegment een hybride karakter met een mix van private en publieke opleiders. Wat zijn de voor- en nadelen van deze ontwikkeling?

Methode
Voor dit onderzoek zijn de vraagzijde en aanbodzijde van de markt voor post-initieel onderwijs in kaart gebracht. Daarnaast onderzoekt het rapport de regelgeving voor het waarborgen van een gelijk speelveld in het post-initieel onderwijs. Daarnaast is een analyse gemaakt van remedies voor gelijke concurrentieverhoudingen.

Resultaten
Uit de marktanalyse komt naar voren dat de vraag naar post-initieel onderwijs voor een groot deel bestaat uit kortdurend en niet-formeel onderwijs (cursussen). Private aanbieders hebben een hoog marktaandeel in dit marktsegment. Er zijn geen duidelijke gegevens over de omvang van het cursusaanbod aan bekostigde instellingen. Wel is duidelijk dat binnen het mbo-aanbod he aantal niet-bekostigde opleidingen aan bekostigde instellingen is gestegen. In het hoger onderwijs is het aantal niet-bekostigde opleidingen gestegen bij de niet-bekostigde instellingen en licht gedaald bij de bekostigde instellingen. De groei in opleidingen bij de niet-bekostigde instellingen is vooral zichtbaar bij de associate degrees en de hbo-masters.

Bekostigde onderwijsinstellingen richten zich vanuit hun publieke taak in toenemende mate op scholing voor werkenden. Deze ontwikkeling verstoort de concurrentieverhoudingen tussen bekostigde en niet-bekostigde instellingen op de markt voor post-initieel onderwijs en roept de vraag op of uitbreiding van de publieke opdracht richting post-initieel onderwijs wel gewenst is. De regelgeving en het toezicht zijn onvoldoende in staat om een gelijk speelveld te waarborgen. Het oprekken van de publieke opdracht richting post-initiële scholing heeft negatieve economische gevolgen en zorgt voor hogere overheidsuitgaven.

Het persbericht van NRTO is hier te vinden.