Second opinion maatschappelijke kosten netcongestie 
Ecorys heeft in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek uitgevoerd naar de maatschappelijke kosten van gebrek aan capaciteit op elektriciteitsnetten (netcongestie).  Dat biedt informatie die relevant kan zijn voor de Autoriteit Consument en Markt om te bepalen welke investeringen de beheerders van elektriciteitsnetten moeten doen. SEO Economisch Onderzoek heeft een second opinion opgesteld bij het onderzoek van Ecorys.  

Resultaten 
SEO concludeert dat de bruto kostprijs in het rapport van Ecorys een belangrijke stap is op weg naar de netto kostprijs die relevant is voor afwegingen over congestiemanagement. De berekeningen kennen beperkingen maar lijken op hoofdlijnen goed te zijn uitgevoerd. Er zijn enkele specifieke opmerkingen bij de tekst. 

SEO benadrukt diverse beperkingen van het onderzoek die Ecorys zelf aangeeft: 

  • Het onderzoek kijkt naar de maatschappelijke kostprijs van het niet kunnen leveren van elektriciteit. Het doet geen uitspraken over de omvang van netcongestie en de kans dat deze optreedt. 
  • De bruto kostprijs houdt geen rekening met substitutie of adaptatie. Wanneer hier wel rekening mee gehouden wordt, kan de netto kostprijs worden bepaald. 
  • De maatschappelijke effecten zijn niet alomvattend, deze kengetallen zijn geen directe maatstaf voor het maatschappelijk belang van de betreffende activiteit. 
  • Het onderzoek veronderstelt dat iedere geconsumeerde MWh elektriciteit evenredig bijdraagt aan de toegevoegde waarde van de consument. In de realiteit ligt dit genuanceerder. 

Het onderzoek
De second opinion is uitgevoerd in vier stappen: 

  1. SEO heeft het conceptrapport van Ecorys gelezen; daarbij heeft SEO een vragenlijst opgesteld.
  2. Ecorys heeft schriftelijk gereageerd op de vragen. Daarna zijn de vragen en antwoorden besproken door Ecorys, SEO en RVO. Dit leidde tot aanpassingen in het conceptrapport van Ecorys. 
  3. Op basis van het aangepaste conceptrapport is een concept second opinion opgesteld en besproken tussen Ecorys, SEO en RVO. Dit was aanleiding voor verdere aanpassingen in het rapport van Ecorys. De verder aangepaste versie was de finale versie van het rapport. 
  4. Tot slot is de finale versie van de second opinion afgerond, op basis van de finale versie van het rapport.  

Gebruikte methode
Bij second opinions is het belangrijk om ‘hoor en wederhoor’ toe te passen. Daarom is gekozen voor de bovengenoemde aanpak in stappen.