Dit rapport toetst de door ProRail toegepaste methodes om stationsprojecten te prioriteren met behulp van een inschatting van de maatschappelijke kosten en baten van die projecten. De effecten van stationsprojecten worden in deze methode – de ‘Prioritering Stationsprojecten, of kortweg: Prioritering – ingedeeld in transfertijdverkortingen en verbeteringen in de sociale veiligheid en comfort. Deze toetsing gaat in op de gehanteerde veronderstellingen hierbij en doet suggesties voor verbeteringen.

Het prioriteren van stationsprojecten op basis van maatschappelijke kosten en baten vereist een bredere blik dan een bedrijfseconomische en dwingt tot nadenken over de verschillende effecten van projecten en de omvang daarvan. Het maakt bovendien een onderlinge vergelijking van projecten mogelijk. Bij een MKBA worden veronderstellingen gemaakt over hoe de wereld zich ontwikkelt, over gedragseffecten en over waarderingsgrondslagen. In dit rapport is met name gekeken naar de berekening en waardering van veiligheidseffecten, transfertijdverkortingen en verbeteringen van de sociale veiligheid en van het comfort.