Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben een Algemene Leidraad voor Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) geschreven die toepasbaar is op een breed scala van beleidsterreinen (Romijn en Renes, 2013). Ten behoeve van deze leidraad zijn ‘expertfiches’ opgesteld, in opdracht van het Ministerie van Financiën. Elk fiche bevat een beknopte samenvatting van de ‘state of the art’ inzichten uit een brede kennisbasis, zodat het schrijversteam van CPB en PBL hieruit kon putten bij het ontwikkelen van de algemene MKBA leidraad.

Dit fiche gaat over de vraag waarom MKBA’s belangrijk zijn. Om dit te laten zien gaat het fiche nader in op de aard en achtergronden van MKBA. Ook wordt MKBA vergeleken met andere methoden voor projectbeoordeling. Hierbij is de vraag steeds: wat is de stand van zaken in de literatuur ten aanzien van inzichten, methoden en ‘best practices’ over maatschappelijke kostenbatenanalyse? Hierbij is niet alleen de wetenschappelijke literatuur van belang, maar ook de gedachtevorming in toepassingen en beleidsstukken.