Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Druk in het voortgezet onderwijs

Bijna de helft van ondervraagde scholieren voelt veel druk door het schoolwerk dat ze moeten doen. Dit komt volgens hen vooral door toetsen, cijfers en huiswerk. Scholen en ouders zien de druk vanuit de samenleving om te presteren als belangrijkste oorzaak.

Onderwijs Zorg

2021-56

Rapport

Factsheet verkooppunten tabak ultimo 2021

Eind 2021 werd er op bijna 9.700 locaties tabak verkocht. Dit is een afname van tussen de één en de drie procent ten opzichte van 2020.

Zorg Sociale ongelijkheid

2022-143

Rapport

Verdeling bijstandsbudgetten 2023

Dit onderzoek berekent de verdeling van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2023. Het hoofdrapport laat zien hoe deze budgetten veranderen ten opzichte van vorig jaar en hoe de verdeling zich verhoudt tot gemeentelijke uitgaven aan bijstand in 2021. Een uitgebreide verantwoording is terug te vinden in twee technische achtergronddocumenten en een interactieve budgettool bevat achterliggende cijfers op gemeenteniveau.

Zorg Sociale zekerheid en pensioenen

2022-103

Rapport

De waarde van woningen in verhuurde staat

Door huurbescherming kan de waarde van een woning in verhuurde staat onder de WOZ-waarde liggen. De leegwaarderatiotabel in de vermogensrendementsheffing die hiervoor corrigeert, is echter niet actueel. Hierdoor betalen eigenaren van huurwoningen jaarlijks ongeveer 80 miljoen euro te weinig belasting in box 3.

Financiële markten

2022-50

Rapport

Meer schuldhulp door de coronacrisis?

De verwachte toename van het aantal mensen met problematische schulden als gevolg van een inkomensterugval tijdens de coronacrisis ligt tussen de 3 en 20 procent. Dit leidt naar verwachting in totaal tot minimaal 3.000 en maximaal 18.000 extra schuldhulpvragen. Mensen die in de problemen kwamen doordat ze tijdens de lockdowns buiten beeld raakten, zijn hierin niet meegeteld.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-36

Rapport

Voor welk ziekenhuis kiezen patiënten?

Bij de keuze voor een ziekenhuis is nabijheid voor patiënten de belangrijkste factor. Kwaliteit doet er ook toe, maar mensen reizen hiervoor niet meer dan een paar minuten extra. Verzekeraars kunnen van waardegedreven zorginkoop geen grote effecten verwachten wat betreft het aantal patiënten dat naar de ziekenhuizen gaat waarmee ze afspraken maken.

Zorg

2021-113

Rapport

Buitenlandse seizoenarbeiders in de risicoverevening

Zorgverzekeraars ontvangen te veel compensatie voor niet-ingezeten buitenlandse seizoenarbeiders en te weinig voor overige niet-ingezetenen. Het verschil hiertussen is ongeveer vijfhonderd euro per verzekerdenjaar. De verevening tussen verzekeraars kan aanzienlijk beter, als de systematiek rekening houdt met het kenmerk buitenlandse seizoenarbeider. Per 2022 wordt het model hierop aangepast.

Zorg

2021-109, 2022-01

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Dit onderzoek stelt de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2022 vast. Het budget voor loonkostensubsidie wordt verdeeld op basis van realisaties. Verder blijft het model zoveel mogelijk gelijk aan het model dat is gehanteerd voor de verdeling van middelen voor 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-85

Rapport

Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning

Schenkingen onder de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 en 2018 hebben de totale hypotheekschuld in Nederland met hoogstens drie promille verlaagd. Onderwaterproblematiek speelt in deze jaren nauwelijks. Bovendien bereikt de schenkingsvrijstelling huishoudens met een relatief gunstige financiële uitgangssituatie.

Financiële markten

2021-33

Rapport

Beschikbaarheid van alcohol

Minder brede beschikbaarheid van alcohol kan drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. Voor een aantal beleidsopties onderzocht in dit rapport zijn er onder de Nederlandse bevolking meer voor- dan tegenstanders. De meeste tegenstanders behoren niet tot de doelgroep van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorg

2020-90