Resultaten
De resultaten van het onderzoek zijn schematisch weergegeven in onderstaande figuur (zie bijlage).

Het onderzoek
In de periode 2018-2023 wordt in totaal €500 miljoen geïnvesteerd om het technisch vmbo in heel Nederland te versterken onder de noemer Sterk Techniekonderwijs (STO). STO wordt van oktober 2018 tot december 2024 gemonitord en geëvalueerd door een consortium van onderzoeksinstituten. Deze achtergrondschets legt de basis voor de monitor en evaluatie. Het heeft als doel om duidelijkheid te scheppen over de context waarbinnen STO wordt uitgevoerd en welke uitkomsten, via welke weg, verwacht mogen worden. Enerzijds wordt een praktische invulling gegeven aan de kernbegrippen duurzaamheid, dekkend en kwalitatief hoogstaand onderwijsaanbod, het einddoel van de intensivering. Anderzijds wordt helder gemaakt via welke paden de transitie naar verwachting plaats zal vinden. Daarmee wordt inzichtelijk welke zaken en corresponderende variabelen gedurende het onderzoek gemonitord en geëvalueerd dienen te worden. Hiertoe worden – voorlopige – hypothesen geformuleerd die gedurende de monitor getoetst zullen worden.

Gebruikte methode
De achtergrondschets is tot stand gekomen door middel van een literatuurstudie en interviews met enkele stakeholders. De literatuurstudie omvatte niet alleen beleidsnota’s en beleidsbrieven aan de Tweede Kamer, maar bijvoorbeeld ook (evaluerend) onderzoek over aanpalend beleid om daarmee verwachtingen uit te kunnen spreken over de effectiviteit van STO. Daarbij is in het bijzonder gelet op de rol die (regionale) samenwerking kan spelen.