Dit rapport bevat een actualisatie van de arbeidsmarktcijfers en –prognoses voor de Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs die sinds 2009 wordt uitgegeven door de Provincie Noord-Holland. De Monitor geeft actuele inzichten over de arbeidsmarkt in de provincie Noord-Holland: de realisatie van het aantal banen en inwoners, en op basis van actuele cijfers bijgestelde prognoses voor de korte (2012-2015) en middellange termijn (2016-2020). Als uitgangspunt gelden recente prognoses van het Centraal Planbureau (CPB) voor de groei van de gehele Nederlandse economie. De ramingen van het CPB zijn met een door SEO Economisch Onderzoek ontwikkeld model doorvertaald naar sectoraal, provinciaal en regionaal niveau.

De recessie van 2009 heeft weliswaar al vanaf 2009 gevolgen gehad voor de banengroei in Noord-Holland, maar de grootste klap voor de werkgelegenheid is pas in 2011 gekomen. Gemiddeld duurt het ongeveer een half jaar tot een jaar voordat een verandering in productieomvang door bedrijven wordt vertaald in een verandering in de vraag naar arbeid. In 2012 lijkt de banengroei zich weer te herstellen, maar de tweede dip in de productieontwikkeling in dat jaar zorgt in 2013 naar verwachting voor een tweede daling in het aantal banen in korte tijd. Pas vanaf 2014 wordt een meer structureel herstel van de banenontwikkeling verwacht.

Per saldo groeit het aantal banen in de provincie Noord-Holland tot 2015 naar verwachting sneller dan het aantal werkenden. Weliswaar is er dit en volgend jaar nog sprake van een verruiming van de arbeidsmarkt als gevolg van een lage of zelfs negatieve banengroei, maar ligt de banengroei vanaf 2014 hoger dan de groei van het aantal werkenden. Die trend zet zich ook door na 2015. Hoewel de groei van het aantal banen lager ligt dan in het recente verleden, is de groei van de (werkende) beroepsbevolking nagenoeg nihil. Daardoor zal per saldo de arbeidsmarkt in Noord-Holland krapper worden.