Resultaten
De betaalbaarheid van de woningmarkt is tussen 2015 en 2021 verbeterd onder de groep met een sociale huurwoning of een koopwoning, maar verslechterd onder huurders in de vrije sector – in het bijzonder in hoogstedelijke regio’s. De vraaggerichtheid van de woningmarkt is toegenomen voor de groep die al een koopwoning had aan het begin van de periode, maar is afgenomen voor de groep die later een woning heeft gekocht en huurders. Vraaggerichtheid ziet op hoe goed de woning aansluit op woonwensen. De toegankelijkheid is afgenomen door een toename van het woningtekort, waar het beleid te traag op heeft gereageerd. 

Het onderzoek
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het woonbeleid en woningbouwbeleid. De hoofddoelstelling van begrotingsartikel 3 Woningmarkt is: “Een vrij toegankelijke, vraaggerichte woningmarkt met steun voor degenen die dat nodig hebben.” De deeldoelstellingen zijn: betaalbaarheid, toegankelijkheid en vraaggerichtheid en vertegenwoordigen de belangrijkste publieke belangen op de woningmarkt. Het ministerie van BZK heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om het woonbeleid en woningbouwbeleid door te lichten.  

Methode
De beleidsontwikkelingen en beleidstheorie zijn gereconstrueerd voor de sociale huursector, de midden- en vrije huursector en de koopsector. De doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid is ingeschat op basis van 42 beleidsevaluaties en literatuur, aangevuld met een analyse van indicatoren en kengetallen die een beeld schetsen van de ontwikkeling van de betaalbaarheid, vraaggerichtheid en toegankelijkheid.  

Lees hier de Kamerbrief van het ministerie van BZK over dit onderzoek.