Onderzoek
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laat elke vier jaar de Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2’s) evalueren. Voor de evaluatie over de periode 2016-2019 heeft SEO Economisch Onderzoek een kwantitatieve effectmeting uitgevoerd van de economische impact van de TO2’s op het Nederlandse bedrijfsleven.

Resultaten
In de effectmeting richten we ons op de impact van de TO2’s op de toegevoegde waarde van bedrijven waarmee zij een relatie hebben gehad door middel van publiek-private samenwerking bij een innovatietraject. De resultaten laten zien dat samenwerken met de TO2’s (in een PPS-traject) positieve effecten heeft op de toegevoegde waarde van de betrokken bedrijven. In de jaren tijdens de samenwerking variëren de effecten tussen de 3 en 9 procent, afhankelijk van de modelspecificatie. In het jaar na de samenwerking is het effect opgelopen tot tussen de 9 en 14 procent. Deze resultaten zijn in lijn met bevindingen van eerdere studies naar de impact van publieke onderzoeksinstellingen.

Gebruikte methode
We schatten het effect op de toegevoegde waarde met behulp van lineaire panel modellen, waarin we de toegevoegde waarde van bedrijven verklaren aan de hand van het al dan niet samenwerken met een TO2. In de modellen houden we rekening met algemene verschillen tussen bedrijven, een tijdstrend en een set van productiefactoren gebaseerd op economische theorie. Uniek aan onze analyse is dat we rekening houden met het feit dat de productiefactoren gedeeltelijk controleren voor ontbrekende variabelen, maar tegelijkertijd ook zelf (kunnen) worden beïnvloed door samenwerking met de TO2’s.

Resultaten evaluatieonderzoek TO2’s op de site van de Rijksoverheid.