Leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo die een masteropleiding volgen, hebben een sterker ontwikkelde onderzoekende houding dan leraren die dat niet doen. Uit een eerste tussenmeting naar het effect van de masteropleiding op leraren en hun omgeving blijkt dat er nauwelijks andere effecten worden gevonden. Dit wordt enerzijds verklaard doordat leraren nog bezig zijn met hun masteropleiding en effecten zich mogelijk pas voordoen na afronding van die opleiding. Anderzijds is er soms sprake van te weinig variatie of te weinig respondenten om significante verschillen te kunnen identificeren. Tegelijkertijd kan worden geconcludeerd dat uitkomsten van de effectmeting, resultaten van de enquête onder schoolleiders en uitkomsten van de focusgesprekken met masterstudenten elkaar voor het grootste deel aanvullen en bevestigen.