Het onderzoek
Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de dienstverlening die zij ontvangen in het kader van hun re-integratie? Maakt het daarbij uit of zij re-integratiedienstverlening krijgen van UWV of van een private partij? SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het ministerie van SZW onderzocht wat de ervaringen zijn van uitkeringsgerechtigden met de begeleiding door private partijen en het UWV.

De Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) zijn in Nederland vormgegeven middels een hybride stelsel . Dit betekent dat werkgevers voor betaling van de uitkeringslasten  de keuze hebben om zich publiek te verzekeren bij het UWV, of om eigenrisicodrager te zijn. Eigenrisicodragers (ERD) hebben daarbij de mogelijkheid om zich bij een private verzekeraar te verzekeren. De partij die het financiële risico draagt, zorgt doorgaans ook voor de re-integratiedienstverlening aan de uitkeringsgerechtigden.

Resultaten
ZW-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen krijgen meer re-integratiedienstverlening dan publiek verzekerde ZW-gerechtigden en zijn vaker aan het werk. WGA’ers ontvangen gemiddeld meer dienstverlening wanneer zij publiek verzekerd zijn, maar zijn even vaak aan het werk als WGA’ers die onder een eigenrisicodrager vallen. Publiek verzekerde ZW- én WGA-gerechtigden oordelen positiever over de re-integratiedienstverlening die zij ontvangen dan ZW- en WGA-gerechtigden die onder een eigenrisicodrager vallen.

Methode
Er zijn twee grootschalige enquêtes uitgezet in juli/augustus om de verschillen in ervaringen van uitkeringsgerechtigden in kaart te brengen. Eén enquête onder 2.273 ZW-gerechtigden die minimaal een jaar ziek zijn, of ziek zijn geweest (van 8.705, dus een responspercentage van 26 procent). En één enquête onder 4.898 WGA-gerechtigden die twee tot vier jaar een WGA-uitkering ontvangen (van 14.882, dus een responspercentage van 33 procent). Beide enquêtes bevragen de uitkeringsgerechtigden over hun ervaringen met re-integratiedienstverlening tijdens hun uitkering.