Resultaten
Er is geen causaal effect van heffingsverminderingen op investeringsgedrag aangetoond. Er is statistisch op basis van de uitgevoerde analyse in de periode 2012-2016 geen significant positief verband geconstateerd tussen de mate van intensiteit van heffingsvermindering en de investeringen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat woningcorporaties die heffingsvermindering toegekend hebben gekregen meer investeren. Bij de uitkomsten van de statistische analyse moet worden benadrukt dat de in beschouwing genomen periode relatief kort is en de regeling bovendien tussentijds is gewijzigd. Daarnaast is de analyse gebaseerd op diverse aannames.

Het onderzoek
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Ecorys en SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de evaluatie van de heffingsverminderingen uit te voeren. Circa 77% van de corporaties heeft gebruik gemaakt van de heffingsvermindering. Verhuurders hebben voor € 1,5 miljard aan heffingsverminderingen toegewezen gekregen. Met bijdragen vanuit de regeling hebben corporaties investeringen gedaan in de maatschappelijk gewenste doelen zoals nieuwbouw en woningverbetering.

Gebruikte methode
Er is een beleidstheorie uitgewerkt en er zijn interviews gehouden en econometrische analyses uitgevoerd. De aanvragen voor heffingsvermindering en de investeringen worden beschreven met grafieken en tabellen. Daarbij zijn tevens diverse regressieanalyses uitgevoerd. Daarin wordt het investeringsgedrag van corpporaties verklaard uit kenmerken van de corporaties, het jaar waarin de investering plaatsvindt, de vraag of heffingsvermindering is toegekend en de omvangt van de toegekende heffingsverminderingen.