Het onderzoek
Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. De wet heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Doel van dit onderzoek is de Wet IKK te evalueren. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE), waarbij gebruik is gemaakt van de Handreiking beleidsdoorlichtingen. Het onderzoek is vrijwel volledig gebaseerd op bestaand onderzoek en niet op nieuw empirisch onderzoek.

Resultaten
Objectieve metingen van de kwaliteit van de kinderopvang geven een indicatie dat de kwaliteit is gestegen sinds de invoering van de Wet IKK. Kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers zijn van mening dat de kwaliteit is gestegen als gevolg van de IKK-maatregelen. De pedagogisch coach heeft waarschijnlijk het meest bijgedragen aan een hogere kwaliteit. Kinderopvangorganisaties en pedagogisch medewerkers ervaren door een aantal IKK-maatregelen een stijging van de regeldruk, minder ruimte voor maatwerk en meer werkdruk