Resultaten
Ten behoeve van de beleidsdoorlichting van begrotingsartikelen 6 en 7 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft SEO onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het hoger onderwijsbeleid in de periode 2015-2018. Uit het syntheseonderzoek blijkt dat de doeltreffendheid en doelmatigheid van het hoger onderwijsbeleid in Nederland niet goed in beeld kan worden gebracht. Er is ruimte voor verbetering. Zo kunnen de beleidsdoelstellingen éénduidiger en meetbaarder worden gedefinieerd, kan er een beleidstheorie worden opgesteld, biedt ‘benchmarking’ een alternatief wanneer een ‘harde effectmeting’ onhaalbaar is en kan er meer inzicht in de doelmatigheid van het onderwijsstelsel komen. Er kan geïntensiveerd worden op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Besparingsvarianten leiden tot een korting op de duur van het bekostigde onderwijs (masteropleidingen of duur hbo) of een aanscherping op het taalbeleid.

Het onderzoek
In opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek voor de Commissie Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs is in dit onderzoek de doeltreffendheid en doelmatigheid van het hoger onderwijsbeleid in de periode 2015-2018 beoordeeld.

Gebruikte methode
Dit rapport bevat een syntheseonderzoek ten behoeve van de beleidsdoorlichting op basis van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) van het gehele begrotingsartikel 6 (hoger beroepsonderwijs) en 7 (wetenschappelijk onderwijs) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Op basis van de beleidstheorie en 92 uitgevoerde beleidsonderzoeken brengt het de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid in de periode 2015-2018 in kaart. Daarnaast is gebruik gemaakt van periodieke monitors van het onderwijs, rapporten van de Onderwijsinspectie en internationale studies die het Nederlandse beleid benchmarken.