Resultaten
Uitval van beginnende leraren is een relatief groot probleem in het funderend onderwijs. Het beter inwerken van beginnende leraren leidt tot minder uitval en kan het naderende tekort aan leerkrachten deels oplossen. Kansrijke maatregelen zijn het intensief samenwerken met ervaren collega’s in de eerste jaren van de carrière, coaching van jonge leraren door ervaren leraren, een verlengde opleidingsperiode door een stage toe te voegen aan de opleiding en jonge leraren een aantal jaren te laten lesgeven in hetzelfde leerjaar. Daarnaast leidt een betere interactie tussen leraren en leerlingen tot een hogere onderwijskwaliteit. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat gerichte feedback op vaardigheden leidt tot betere prestaties van leraren. Naast het reduceren van uitval is het op korte termijn van belang om het ziekteverzuim onder leraren in het funderend onderwijs aan te pakken. Het verzuim ligt 1,5 tot 2 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde van ongeveer vier procent, wat leidt tot kosten en het niet effectief inzetten van de beschikbare capaciteit. Maatregelen gericht op meer samenwerken en beter omgaan met stress reduceren het verzuim met 0,2 tot 0,4 procentpunt. Ziekteverzuim blijft wel een hardnekkig probleem is in het funderend onderwijs.

Het onderzoek
Er zijn toenemende zorgen over de kwaliteit van het funderend onderwijs in Nederland. Recente internationale studies wijzen op stagnaties of zelfs daling van basisvaardigheden van Nederlandse kinderen. Leraren zijn een belangrijke factor in het verbeteren van de kwaliteit van het funderend onderwijs. Er is een aantal knelpunten zoals naderende tekorten aan leerkrachten, een hoog ziekteverzuim en snelle uitval van startende leerkrachten uit het beroep. Het oplossen van deze knelpunten op de arbeidsmarkt voor leraren draagt vooral op lange termijn bij aan de verbetering van de kwaliteit van het funderend onderwijs. Dit onderzoek geeft een onderbouwing en doorrekening van kansrijke maatregelen om in leerkrachten te investeren. Daarmee verbeteren de leerprestaties van leerlingen en daalt de uitval door ziekteverzuim en het vroegtijdig afhaken.

Gebruikte methode
Op basis van effectieve maatregelen uit de wetenschappelijke literatuur is een doorrekening gemaakt van de effecten van deze maatregelen in de Nederlandse situatie op korte en lange termijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de methode die het Centraal Planbureau toepast in bijvoorbeeld Kansrijk Onderwijsbeleid.