Er zijn vier scenario’s doorgerekend voor het gebruik van leerrechten met elk twee veronderstellingen over het rendement op LLO-investeringen. Er wordt gerekend met een rendement op LLO-investeringen dat gelijk is aan het rendement op initiële scholing en met de helft van dit rendement. De conclusie van deze technische verkenning is dat het toekennen van leerrechten aan werkenden en werkzoekenden (met minimaal een startkwalificatie en die minimaal 2 jaar zijn uitgeschreven of ouder zijn dan 27 jaar) een positieve businesscase oplevert. De doorrekening gaat uit van lange-termijn effecten en houdt geen rekening met opstartkosten en eventuele extra administratieve lasten. Ook worden gedragseffecten in de doorrekening buiten beschouwing gelaten. Verder doet dit rapport geen uitspraken over de financieel-technische invulling en vormgeving van het systeem van leerrechten. Volgens de opdrachtgevers is het logisch de huidige aanbodgerichte financiering van onderwijstrajecten voor werkenden en werkzoekenden op te laten gaan in de financiering van het voorgestelde, nieuwe systeem van leerrechten. Voor het effectief en efficiënt uitvoeren van de LLO-investeringen is het ten slotte van belang dat de leercultuur in Nederland verandert.

VNO-NCW, MKB Nederland, NRTO en de MBO Raad hebben SEO Economisch Onderzoek gevraagd een technische verkenning uit te voeren waarin scenario’s worden opgesteld en doorgerekend voor LLO-investeringen. De analyses in dit rapport berekenen de effecten van deze investeringen op basis van een eenvoudig model waarin het arbeidzame leven van verschillende groepen op de huidige Nederlandse arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht. Werkenden en werkzoekenden krijgen leerrechten toegekend. Het model berekent de kosten en opbrengsten van leerrechten in enkele scenario’s met veronderstellingen over het rendement en de investering in scholing. De netto-opbrengsten voor de overheid bestaan uit de som van de extra belastinginkomsten doordat werkenden meer gaan verdienen, lagere uitkeringslasten doordat meer mensen gaan werken en lagere ziektekosten, verminderd met de kosten van het toekennen van leerrechten. Het model berekent daarnaast de toename van het bruto jaarinkomen en de verandering in inkomensongelijkheid.

Er is een model gebouwd dat de effecten van het toekennen van leerrechten doorrekend. Dit model is gebaseerd op de economische literatuur over investeringen in menselijk kapitaal over de levenscyclus. Met dit model worden inkomens voor verschillende opleidingsniveaus op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart gebracht die consistent zijn met de werkelijke uitkomsten zoals gerapporteerd door het CBS. Vervolgens worden een aantal scenario’s doorgerekend waarbij verschillende vormen van leerrechten worden ingezet door werkdenden en werkzoekenden en worden twee varianten met verschillende afschrijvingsvoeten doorgerekend.