Resultaten
De maatschappelijke baten van sluiting van de luchthaven Maastricht Aachen Airport lijken voor zowel Limburg als Nederland groter te zijn dan de kosten. De positieve financiële, klimaat- en omgevingseffecten overtreffen de negatieve effecten voor gebruikers (vracht en passagiers). Sluiting kent echter grote onzekerheden over de omvang van de kosten en baten. Het gaat daarbij niet alleen om de waardering van effecten, ook de kosten voor sanering en uitkoop zijn onzeker.

Het onderzoek
De provincie Limburg wil een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. De provincie is eigenaar van de luchthaven, maar houdt ook rekening met maatschappelijke effecten: wegen de baten van de luchthaven op tegen de omgevingshinder en milieu-impact? Welke groei wil de provincie mogelijk maken, of moet worden nagedacht over verkleining of sluiting van de luchthaven? De provincie heeft SEO gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren van diverse mogelijke beleidskeuzes. De MKBA is in samenwerking met Decisio en To70 opgesteld.

Methode
De MKBA is uitgevoerd op basis van de door het Rijk vastgestelde Werkwijzer voor luchtvaartspecifieke MKBA’s (Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s). Deze werkwijzer is eerder opgesteld door SEO, Decisio, To70 en TwynstraGudde. De werkwijzer is goedgekeurd door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Second opinion
De TU Delft heeft een second opinion opgesteld bij de MKBA: second opinion

Het oordeel luidt: “… ik heb nog nooit zo’n uitgebreide en goed onderbouwde MKBA gelezen als deze MKBA van Maastricht Aachen Airport.”