Over het onderzoek
Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid. SEO heeft deze werkwijzer opgesteld in samenwerking met Decisio, TwynstraGudde en To70. Bij de werkwijzer hoort een onderzoeksagenda waarin is opgenomen op welke punten aanvullend onderzoek nodig is.

Een MKBA is een instrument om alle effecten van een beleidsmaatregel of investering op een consistente wijze in beeld te brengen en tegen elkaar af te wegen. Daarmee biedt een MKBA belangrijke informatie voor besluitvorming. Beleidsmakers hoeven de uitkomst van een MKBA echter niet per se te volgen.

Methode
De werkwijzer is opgesteld op basis van een analyse van eerder uitgevoerde MKBA’s, de laatste inzichten uit de wetenschappelijke literatuur, een uitgebreide expertconsultatie en eigen expertise. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben getoetst of de werkwijzer voldoet aan de richtlijnen en voorschriften van de Algemene MKBA-leidraad.

Resultaten
Het kabinet heeft besloten dat luchtvaart MKBA’s in opdracht van het Rijk moeten worden uitgevoerd op basis van deze werkwijzer. De richtlijnen in de werkwijzer bieden houvast aan uitvoerders voor luchtvaart MKBA’s, maar kunnen ook worden toegepast op andere luchtvaartstudies die gestoeld zijn op MKBA-methodieken. Naast methoden voor het berekenen van kosten en baten bevat de werkwijzer ook aanbevelingen om de MKBA goed in te bedden in de besluitvorming over luchtvaartbeleid.