Resultaten
Sinds Associate degree-opleidingen (Ad-opleidingen) in 2018 een zelfstandige status hebben gekregen in het Nederlandse hoger onderwijs, is het aantal opleidingen en het aantal studenten gegroeid. De afgelopen jaren zat de groei in het aantal opleidingen met name in het aantal private Ad-opleidingen. De meeste opleidingen vallen onder de sector techniek of de sector economie. Publiek bekostigde en private Ad-opleidingen richten zich op andere doelgroepen: publiek bekostigde opleidingen hebben met name studenten in de leeftijd van 20-24 jaar, vaker direct afkomstig uit een mbo- of hbo-opleiding. Private opleidingen trekken meer studenten die afkomstig zijn uit het werkveld.

Het onderzoek
De monitor Associate-degree opleiding loopt van 2018 tot en met 2022 en wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. Het onderzoek monitort de ontwikkelingen rond Ad-opleidingen en Ad-studenten, specifiek in relatie tot de verzelfstandiging van Ad-opleidingen in het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs. Deze rapportage bevat tussenresultaten van de monitor.

Gebruikte methoden
In het onderzoek wordt gebruikgemaakt van studentenregistraties afkomstig van DUO. Daarnaast is twee keer een enquête afgenomen onder studenten van publiek bekostigde Ad-opleidingen (eerstejaars) en private Ad-opleidingen en is een aantal interviews gehouden met personen die nauw betrokken zijn bij de vormgeving van Ad-opleidingen.

Bestanden