In het studiejaar 2006-2007 zijn in het hbo de pilots met Associate-degreeprogramma’s (Adprogramma’s) gestart. De pilots duren tot en met 2010. Een Ad-programma is een tweejarig onderdeel van een vierjarige hbo-bacheloropleiding, maar heeft een eigen graad: de Associate degree. De Associate degree kan een bijdrage leveren aan de doelstelling om de deelname aan het hoger onderwijs te vergroten. In dezelfde periode worden de pilots gemonitord. SEO Economisch Onderzoek is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gevraagd deze monitor uit te voeren. Zo halverwege de looptijd van de pilots en de monitor doen we in dit rapport verslag van de tussenevaluatie. In 2010 volgt het rapport van de eindevaluatie.