Onderzoek en resultaten
In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code. Deze selectie centreert zich rond de volgende kernthema’s uit de Code:

  • Lange termijn waardecreatie;
  • Risicobeheersing;
  • Cultuur;
  • Diversiteit; en
  • Beloning van bestuurders

Net zoals in eerdere jaren documenteert het nalevingsonderzoek hoge nalevingscijfers. Vergelijkbaar met eerdere jaren bestaan hierin wel verschillen afhankelijk van de bedrijfsgrootte (AEX, AMX, AScX, Lokaal) en land van notering (binnen Nederland of daarbuiten).

Een verdiepende analyse brengt de kwaliteit van de rapportage in kaart door te bezien in welke mate vennootschappen de onderlinge samenhang tussen verschillende bepalingen en principes in de Code benutten om hun verslaglegging inhoudelijk relevant te maken. Vennootschappen blijken in veel gevallen vooral voor een procesmatige rapportage te kiezen die nauw aansluit bij de letterlijke tekst van de desbetreffende rapportagebepalingen, in plaats van hun rapportage inhoudelijk in te vullen aan de hand van de aanknopingspunten die de onderliggende gedragsbepalingen bieden. De verdiepende bureaustudie laat verder zien dat vennootschappen in veel gevallen maar weinig duiding bieden bij de samenhang tussen verschillende thema’s in de Code.

Methoden
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een bureaustudie, een enquête, en een aantal focusgroepen met vennootschappen die onder de Code vallen.