Resultaten
In verschillende adviezen pleit de SER voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen (zonder onderscheid tussen werkende en niet werkende ouders), een betere kwaliteit van kinderopvang, en integrale kindcentra die de hele dag open zijn. Een aanvulling op het SER-advies om te komen tot een universeel stelsel van kinderopvang is om de toegankelijkheid voor ouders met een laag inkomen te vergroten door afschaffing van de toeslagensystematiek, herijking van de maximumuurprijs en een wijkgerichte benadering om ouders meer bij de opvang te betrekken. Het kabinet heeft het advies van de SER om de kwaliteit van de opvang te verhogen al grotendeels opgevolgd. Aanvullend is er, vooral in kwetsbare wijken, een extra investering nodig in het onderwijs van 4- en 5-jarigen, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingswinst in de kinderopvang niet verloren gaan op de basisschool. Met het advies van de SER voor integrale kindcentra is nog weinig vooruitgang geboekt. Met het oog op de ontwikkeling van kinderen is het aanbevelenswaardig om prioriteit te geven aan het realiseren van een aantrekkelijk aanbod van naschoolse activiteiten in kwetsbare wijken.

Gebruikte methode
Het onderzoek bestond uit deskresearch, interviews en expertbijeenkomsten met belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen, een enquête onder ouders, en een internationale vergelijking van kinderopvangsystemen. Met de enquête onder ouders is de voorkeur van ouders voor verschillende kenmerken van kinderopvang gemeten. Dit is gedaan met een vignettenanalyse waarbij ouders moesten kiezen uit fictieve kinderopvanginstellingen met verschillende kenmerken.