In dit rapport worden de resultaten beschreven van de eerste ronde van een meerjarige meting van uitkomstmaten van experimenten met onderwijsinnovaties binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). De IIO is een subsidieregeling die het voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs mogelijk maakt te experimenteren met innovatieve manieren om ‘slimmer’ te werken en te organiseren en zo de vraag naar leraren te verminderen. Doelstelling van deze experimenten is om met minder leraren hetzelfde werk te doen, zonder dat dit ten koste gaat van de onderwijskwaliteit of leidt tot een hogere werkdruk. Vier van de vijf experimenten spelen zich af in het voortgezet onderwijs. Het in aantal deelnemende scholen grootste experiment vindt plaats in het primair onderwijs.

Het onderzoek naar de vijf IIO-experimenten bestaat uit een proces- en effectevaluatie. Voor de effectevaluatie is per innovatieconcept naast de groep met experimentscholen een groep van vergelijkbare controlescholen gevormd, die de betreffende innovatie niet doorvoeren. Effecten worden op termijn vastgesteld door de ontwikkeling in uitkomstmaten tussen beide groepen scholen te vergelijken. In deze nulmeting wordt voor de belangrijkste uitkomstmaat, de arbeidsproductiviteit van leraren, geen verschil gevonden tussen de experiment- en controlegroepen. De nulmeting vormt daarmee een goede uitgangssituatie voor vervolgmetingen om het effect van de vijf innovatieconcepten op de arbeidsproductiviteit van leraren vast te stellen.