Rijksbrede Risicoanalyse
De Rijksbrede Risicoanalyse (RbRa) geeft een overzicht van een breed scala aan dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op het Koninkrijk der Nederlanden. De nationale veiligheidsbelangen vormen de basis voor de analyse van dreigingen binnen de RbRa. Als één of meer van de zes nationale veiligheidsbelangen ernstig worden aangetast, is er sprake van maatschappelijke ontwrichting en kan worden gesteld dat een dreiging potentieel de nationale veiligheid kan raken. De zes nationale veiligheidsbelangen zijn (i) territoriale veiligheid, (ii) fysieke veiligheid, (iii) economische veiligheid, (iv) ecologische veiligheid, (v) sociale en politieke stabiliteit en (vi) internationale rechtsorde en stabiliteit. Deze belangen kunnen door veel verschillende soorten dreigingen worden aangetast. Daarom is in de RbRa een all hazard aanpak gehanteerd; zowel moedwillige (security) als niet-moedwillige (safety) en zowel interne als externe dreigingen zijn in de analyse beschouwd.

Voor het in kaart brengen van de risico’s van de verschillende dreigingen, zijn deze dreigingen vertaald naar scenario’s. Tijdens expertsessies zijn deze scenario’s beoordeeld op waarschijnlijkheid van optreden en impact op de veiligheidsbelangen. In totaal zijn meer dan zestig scenario’s uitgewerkt, verdeeld over negen dreigingsthema’s:

  • Klimaat- en natuurrampen;
  • Infectieziekten;
  • Zware ongevallen;
  • Polarisatie, extremisme en terrorisme;
  • Ongewenste inmenging en beïnvloeding democratische rechtsstaat;
  • Internationale en militaire dreigingen;
  • Economische dreigingen;
  • Cyberdreigingen;
  • Bedreiging vitale infrastructuur.

Bovenstaande dreigingsthema’s zijn afzonderlijk geanalyseerd en voor elk thema is een eigen themarapportage opgesteld. Naast uitgewerkte scenario’s is in de themarapporten ingegaan op relevante ontwikkelingen en sluimerende dreigingen. In de RbRa wordt bovendien ingegaan op de onderlinge verbondenheid en verwevenheid tussen de diverse thema’s en de verschillende risico’s waar rekening mee moet worden gehouden (bijvoorbeeld economische en internationale ontwikkelingen). De resultaten van de RbRa dienen onder meer als input voor de Rijksbrede Veiligheidsstrategie.

Economische dreigingen
SEO Economisch Onderzoek (SEO) analyseerde het dreigingsthema ‘Economische dreigingen’ en was daarmee de opsteller van de desbetreffende themarapportage. Deze dreigingen komen in vele vormen en maten: van handelskrimp, financiële crises, tekorten aan strategische goederen als fossiele energie of essentiële grondstoffen, uitgebreide bedrijfsspionage of andere vormen van inmenging in het Nederlandse bedrijfsleven. De impact van deze scenario’s is op korte termijn mogelijk (zeer) significant. Op langere termijn kunnen risico’s zich opbouwen.

Analistennetwerk Nationale Veiligheid
Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) is een multidisciplinair kennisnetwerk dat in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) sinds 2011 uiteenlopende analyses maakt over risico’s voor de nationale veiligheid. Het ANV bestaat uit een vaste kern van zeven organisaties: de AIVD, de MIVD, Instituut Clingendael, het RIVM, TNO, SEO Economisch Onderzoek en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Naast het voeren van de redactie voor het dreigingsthema ‘Economische dreigingen’ is SEO onder andere betrokken geweest bij het beoordelen het veiligheidsbelang ‘economische veiligheid’ voor de scenario’s binnen andere dreigingsthema’s.