Het onderzoek
De Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW) verzorgt de private aanvulling van de WW-uitkering en heeft daarbij behoefte aan inzicht in de instroom en uitstroom (van potentiële PAWW-gerechtigden) in de WW gedurende de afgelopen jaren. Daarmee is zij beter in staat de omvang van het beroep op de Private Aanvulling in de WW (PAWW) in te schatten, de gevraagde bijdrage van werknemers voor de PAWW te bepalen en de omvang van de groep personen die mogelijk wel recht hebben op de PAWW maar zich niet aanmelden, in kaart te brengen. Dit onderzoek gaat in op de ontwikkeling van nieuwe WW-uitkeringen, beëindigde WW-uitkeringen en lopende WW-uitkeringen in de periode 2016-2022, met uitsplitsingen naar maand, sector, geregistreerde maximale WW-duur, arbeidsverleden, het daarmee berekende WW-recht en uitstroomreden. De groep (potentiële) PAWW-gerechtigden bestaat uit WW-gerechtigden die de maximum duur van de WW-uitkering hebben bereikt zonder werkhervatting, die in de baan van waaruit ze werkloos zijn geworden onder een cao vielen waarop de PAWW van toepassing was en die met de oude WW-regeling een langere uitkering zouden hebben ontvangen dan met de huidige WW-regeling. Vanwege de laatste restrictie betreft het alleen personen met een arbeidsverleden van meer dan tien jaar.

Resultaten
De instroom in de WW is tussen 2016 en 2019 langzaam afgenomen, met een flinke stijging in 2020 als gevolg van de coronapandemie. In 2021 en 2022 is het aantal nieuwe WW-uitkeringen weer sterk gedaald, tot onder het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal lopende uitkeringen is in die periode langzaam afgenomen, met een stijging vanaf maart 2020 als gevolg van de coronacrisis. Vanaf april 2021 ligt het aantal lopende WW-uitkeringen weer onder het niveau van voor de coronapandemie en zet de daling verder door. Doordat de instroom tussen 2016 en 2019 langzaam is afgenomen, neemt ook de uitstroom langzaam af. Na de flinke stijging van de instroom vanaf maart 2020 als gevolg van de coronacrisis, is ook de uitstroom uit de WW in 2020 en begin 2021 tijdelijk een stuk hoger geweest. In de tweede helft van 2021 en in 2022 is de uitstroom weer afgenomen.

Gebruikte methode
Inzicht in de instroom en uitstroom WW wordt verkregen op basis van CBS Microdata en specifiek een combinatie van informatie over WW-uitkeringen en dienstverbanden van WW-gerechtigden. Deze informatie wordt verkregen door koppeling, bewerking en analyse van data binnen de CBS Microdata-omgeving. Voor een uitsplitsing van WW-cijfers naar cao’s wordt onderscheid gemaakt naar bedrijfstakcao’s en sectoren volgens de standaard SBI-indeling.