Sociale zekerheid Curaçao

SEO Economisch Onderzoek heeft, samen met Economisch Bureau Amsterdam (EBA), de Beleidsonderzoekers en IndigoBlue, onderzoek uitgevoerd naar de sociale zekerheid van Curaçao en voorstellen voor verbetering en versterking van het sociale zekerheidsstelsel gedaan. Het onderzoek in opdracht van Curaçao en Nederland vond plaats in het kader van het landspakket (onderdeel E.4 uit het thema ‘Economische hervormingen’).

De bijdrage van SEO Economisch Onderzoek spitst zich toe op het pensioenstelsel. Curaçao is in een rap tempo aan het vergrijzen, waardoor de betaalbaarheid van de AOV (het omslaggefinancierde pensioen) in het geding is. Verhoging van de AOV-leeftijd is dan ook onontkoombaar om het stelsel betaalbaar te houden. Tegelijkertijd ontstaat dan financiële ruimte om armoedebestrijding en de koopkracht van gepensioneerden effectief ter hand te nemen.

De resultaten van het onderzoek zijn terug te lezen in vijf deelrapporten, die achtereenvolgens ingaan op (1) het huidige stelsel en de knelpunten, (2) de contouren van een gemoderniseerd sociale zekerheidsstelsel, (3) de financiële effecten hiervan, (4) de haalbaarheid en implementatie en (5) de integratie van de sociale zekerheidsvoorstellen met mogelijke verbeteringen op de arbeidsmarkt.