Resultaten
Er zijn twee sets indicatoren opgesteld voor een studiebijsluiter van Ad-opleidingen, één set voor voltijdopleidingen en één set voor deeltijd- en duale opleidingen. De set indicatoren voor voltijd Ad-opleidingen:

 • Algemene tevredenheid;
 • Tevredenheid over aansluiting met beroepsloopbaan;
 • Doorstroom naar tweede studiejaar;
 • Diploma na twee jaar;
 • Aandeel dat binnen twee jaar doorstroomt in ho vervolgopleiding:
  • Top vijf opleidingen daarbinnen;
 • Aandeel met een baan na afstuderen, al dan niet met een loondrempel.
  • Mogelijk: top vijf sectoren waar afstudeerders in terechtkomen;
  • Mogelijk: Aandeel met een baan, al dan niet met een loondrempel, 5 jaar na afstuderen.

De set met indicatoren voor deeltijd en duale Ad-opleidingen wordt daarnaast verrijkt met een maatstaf die inzicht geeft in studiebelasting per week met toelichting over mate van flexibiliteit. Belangrijke kanttekening is dat deze maatstaf nog wel beter uitgedacht moet worden. Ook is de indicator voor arbeidsmarktperspectief niet helemaal bevredigend.

Het onderzoek
Studiekeuze123 heeft aan SEO gevraagd welke beknopte set aan kwantitatieve indicatoren de beste basis is voor een studiebijsluiter van Ad-opleidingen. Verschillende bronnen zijn geraadpleegd om potentiële indicatoren te achterhalen. Alle gevonden potentiële indicatoren zijn verzameld in een schema en onderverdeeld in de thema’s opleiding, vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en overig. Aan de hand van vijf criteria is bepaald welke potentiële indicatoren geschikt zijn voor opname in Studie in Cijfers voor Ad-opleidingen. Dat heeft geleid tot een lijst indicatoren die de voorkeur geniet en een lijst aanvullende indicatoren. In samenspraak met de werkgroep zijn deze lijsten teruggedrongen tot twee sets indicatoren, één set voor voltijdopleidingen en één set voor deeltijd- en duale opleidingen.

Gebruikte methode
Allereerst is er bekeken welke informatie beschikbaar is in bestaande bronnen via deskresearch. Alle mogelijke studiekeuzemotieven en potentiële indicatoren zijn daarbij op een rijtje gezet. Vervolgens is een verdiepende vragenlijst uitgezet onder Ad-studenten, waarin verder is ingegaan op hun studiekeuzemotieven en de informatie die zij hebben gebruikt – of hebben gemist – bij hun studiekeuze. Aan de hand van een vijftal criteria (kwantificeerbaarheid, vergelijkbaarheid, beschikbaarheid, voldoende/vanaf wanneer beschikbaar, belangrijkheid) is vervolgens van alle gevonden potentiële indicatoren bepaald of zij geschikt zijn voor Studie in Cijfers Ad-opleidingen. Dit heeft geleid tot een lijst van potentiële indicatoren die geschikt zijn voor Studie in Cijfers Ad. Samen met de werkgroep Studie in Cijfers voor Ad is deze lijst van potentiële indicatoren teruggedrongen tot twee definitieve sets aan indicatoren.