PO en VO hebben flinke stappen gezet om meer leraren in hogere salarisschalen te belonen, BVE en HBO blijven achter. Nieuw opgestelde promotiecriteria hebben betrekking op extra taken en verantwoordelijkheden, opleiding en goed functioneren. Ze zijn volgens docenten eerlijker dan de voorheen gehanteerde criteria.

De sectorale convenanten LeerKracht van Nederland zijn nu een paar jaar van kracht. Eén van de beloningsafspraken uit de convenanten betreft de versterking van de functiemix. Schoolbesturen ontvangen extra geld om meer leraren in een hogere loonschaal te kunnen belonen. Het gaat daarbij om scholen in het primair onderwijs (PO), het voortgezet onderwijs (VO), de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE) en het hoger beroepsonderwijs (HBO).

Dit rapport is de tweede meting van het proces rondom de versterking van de functiemix. Opnieuw heeft SEO een grootschalige enquête onder het onderwijspersoneel geanalyseerd. Bovendien heeft SEO interviews gehouden bij vijf VO-scholen, vijf BVE-instellingen en vijf HBO-instellingen. Metingen in de komende jaren blijven het proces volgen.