Het onderzoek en gebruikte methodes
SEO onderzoekt het niveau en de kwaliteit van kennisvalorisatie in succesvol afgeronde TKI Wind op Zee projecten. De eerste stap in het onderzoek is het formuleren van een beoordelingskader voor kennisvalorisatie. Het proces van kennisvalorisatie is in kaart gebracht op basis van deskresearch en gebruik te maken van hoe universiteiten doorgaans valorisatie meten. Deze stap van het onderzoek levert een selectie aan relevante kwantitatieve indicatoren, valorisatie voorwaarden, dimensies en valorisatie fases op. Aan de hand van het beoordelingskader is vervolgens een enquête uitgevoerd onder 172 projectleiders. De enquête had een responspercentage van 24 procent. Om de resultaten te interpreteren zijn verschillende statistische analyses uitgevoerd op basis van de enquêteresultaten in combinatie met publiekelijk beschikbare informatie over 95 afgeronde TKI Wind op Zee projecten.

Resultaten & aanbevelingen
De enquêteresultaten geven een duidelijk beeld over welke factoren belangrijk zijn voor kennisvalorisatie. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij een samenwerking tussen een publieke kennisinstelling (TO2) en een privaat bedrijf als belangrijke voorwaarden beschouwen voor succesvolle kennisvalorisatie. De statistische analyse laat echter geen significante correlatie zien tussen projectkarakteristieken (duur, investering, omvang in aantal deelnemers) en valorisatie indicatoren. Er is wel een positief verband tussen het aantal opgeleverde publicaties en de hoeveelheid bijdragen aan product/proces/service innovatie in onderzochte NWO-projecten. Omdat het merendeel van de literatuur en de respondenten aan geven dat een publiek private samenwerking van fundamenteel belang is voor succesvolle valorisatie is één van de aanbevelingen om in de regelgeving op te nemen dat een dergelijke samenwerking verplicht is voor het in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast helpt het structureel vastleggen en archiveren van alle gesubsidieerde projecten, de deelnemers aan projecten, de projectresultaten, de opgeleverde publicaties en bijdragen aan daadwerkelijke innovaties bij het beoordelen van valorisatie in de toekomst.