Resultaten
De tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarige jongeren is op korte termijn nauwelijks van invloed geweest op hun netto arbeidsparticipatie. 18- tot en met 21-jarige jongeren zijn door de verhoging gemiddeld 3 tot 5 procent meer gaan verdienen. Tegelijkertijd verdienen 18- tot en met 21-jarige jongeren na de tweede verhoging ook vaker precies het voor hen geldende minimumloon. De tweede verhoging lijkt nauwelijks invloed te hebben gehad op de onderwijsdeelname en instroom in bbl-opleidingen van 18- tot en met 21-jarige jongeren. De resultaten hebben betrekking op de korte termijn in een periode van hoogconjunctuur. De coronacrisis is hierin niet meegenomen. De effecten op lange termijn en in laagconjunctuur kunnen anders zijn.

Onderzoek
Vanaf 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarige jongeren verder gestegen. Het minimumloon voor 21-jarigen is nu gelijk aan het volwassenen minimumloon. De tweede verhoging komt bovenop de eerste verhoging per 1 juli 2017. Beide aanpassingen in het wettelijk minimumloon gelden niet voor 18- tot en met 20-jarige jongeren die via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) werken. Dit onderzoek meet de kortetermijneffecten van de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen, bovenop de effecten van de eerste verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 22-jarigen. Het onderzoek beantwoordt de volgende vragen: Wat is de invloed geweest van de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18-tot en met 21-jarigen op de werkgelegenheid van jongeren? Wat is de invloed geweest van de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen op de instroom van jongeren in bbl-opleidingen?

Methode
Voor het beantwoorden van de eerste hoofdvraag kijkt dit onderzoek naar de ontwikkeling in de netto arbeidsparticipatie, bruto uurlonen en onderwijsdeelname van 15- tot en met 25-jarige jongeren, op basis van CBS Microdata. Via een difference-in-difference analyse stelt dit onderzoek vast of de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon gevolgen heeft gehad voor de arbeidsmarktpositie en onderwijsdeelname van 18- tot en met 21-jarige jongeren, bovenop de gevolgen van de eerste verhoging van het minimumloon. De analyse vergelijkt de ontwikkeling in de uitkomstmaten voor 18- tot en met 21-jarige jongeren met de ontwikkeling in de uitkomstmaten voor jongeren voor wie het minimumloon niet is verhoogd. De effectmeting beperkt zich tot en met februari 2020 en brengt daarom alleen de gevolgen op bovenstaande uitkomstmaten in de eerste acht maanden na de verhoging in beeld. De effecten van de lockdown en de economische onzekerheid die is ontstaan door het rondwarende coronavirus vallen hierbuiten. Wel kijkt het onderzoek op basis van gegevens over maart 2020 of er aanwijzingen zijn dat de effecten door de coronacrisis zijn beïnvloed. Voor het beantwoorden van de tweede hoofdvraag analyseert het onderzoek of de deelname aan bbl-opleidingen en de instroom in bbl-opleidingen van jongeren die voor het eerst het mbo betreden zijn veranderd na de tweede verhoging van het wettelijk minimumloon.

Dit onderzoek volgt op een eerder onderzoek naar de eerste verhoging van het minimumloon.