Resultaten
Het is goed om een werkwijzer op te stellen voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op het terrein van justitie en veiligheid. Dat blijkt uit een verkenning van SEO in opdracht van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voor het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). In een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) worden de financiële en niet-financiële kosten en baten van (voorgenomen) beleidsmaatregelen berekend en in kaart gebracht om mee te nemen in de besluitvorming. Het ministerie van Justitie en Veiligheid kan baat hebben bij meer specifieke kennis bij het maken van deze analyses. In de verkenning komen vraagstukken naar voren die niet door bestaande MKBA-richtlijnen worden beantwoord.

Gebruikte methode
Om de toepasbaarheid van MKBA bij JenV-beleid te toetsen zijn vijf (potentiële) JenV-maatregelen geselecteerd, op basis van criteria zoals beschikbaarheid van informatie over beleidseffecten, mogelijkheden om beleidseffecten te monetariseren en het belang van het onderwerp binnen het beleid:

• Meer blauw op straat

• DNA-onderzoek bij verdachten

• Gebiedsverbod voor overlastgevers in uitgaansgebieden

• Extra begeleiding en toezichtlocaties voor asielzoekers

• Verhoging strafmaximum moord

Daarna is nagegaan of deze maatregelen zich lenen voor een MKBA. Daarbij is het belang van ethische aspecten versus economische aspecten beoordeeld. Ook is nagegaan of de kosten van het uitvoeren van MKBA’s in een goede verhouding staan tot de kosten van het onderzochte beleid. In de meeste gevallen bleek een vorm van MKBA mogelijk. Bij deze analyse komen tevens vraagstukken naar voren die mogelijk relevant zijn voor een MKBA-werkwijzer voor het JenV-beleid.