SEO Economisch Onderzoek heeft samen met Andersson Elffers Felix (AEF) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Raad voor Accreditatie (RvA) te evalueren. De RvA door de Nederlandse overheid aangewezen als nationale accreditatieinstelling. De RvA is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) en beoordeelt of een keuringsinstantie, certificeringsinstantie, inspectie-instantie of een laboratorium conformiteitsbeoordelende instanties (CBI’s) onpartijdig, consistent en competent zijn werk uitvoert.  Bij een positieve beoordeling geeft de RvA een formele verklaring af dat de instantie voldoet aan de eisen die volgen uit de Europese geharmoniseerde normen en eventuele aanvullende eisen.

De evaluatie vindt plaats conform de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, die voorschrijft dat deze vijfjaarlijks wordt geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatigheid. Het evaluatieonderzoek gaat in op het functioneren van de RvA en gaat uit van de geldende wet- en regelgeving tijdens de evaluatieperiode die loopt van januari 2016 tot en met december 2020. De evaluatie beantwoordt vier hoofdvragen:

  1. Hoe zag de governance structuur eruit in de periode januari 2016 – december 2020?
  2. Hoe doelmatig opereerde de RvA in de periode 2016-2020?
  3. Hoe geeft de RvA doeltreffend invulling aan de door hem te behalen doelen?
  4. Wat was de maatschappelijke bijdrage van de RvA in de periode januari 2016 – december 2020?

De evaluatie komt tot de conclusie dat de RvA gedurende de evaluatieperiode op een doeltreffende en doelmatige wijze uitvoering heeft gegeven aan de taakuitvoering. Daarbij is de RvA ondersteund door een effectieve interne en externe governancestructuur. Ook is de RvA zich bewust van maatschappelijke ontwikkelingen en reageert daar waar mogelijk op. Tegelijkertijd identificeert de evaluatie enkele aandachtspunten op het gebied van doeltreffendheid en doelmatigheid en bevat de evaluatie enkele aanbevelingen.