Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Loonontwikkeling en AIQ in Nederland

De loonontwikkeling in Nederland volgt de arbeidsproductiviteitsgroei. De AIQ daalt licht over de tijd en is beperkt bruikbaar voor het beoordelen van de ontwikkeling van lonen en huishoudinkomens. De netto winstquote van het Nederlandse bedrijfsleven is vlak wat overeenkomt met een nagenoeg vlakke AIQ.

Arbeidsmarkt Kosten-batenanalyse

2023-54

Rapport

Stapeling maatregelen huurmarkt

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Financiën heeft SEO economisch onderzoek onderzocht wat voor financiële effecten deze maatregelen hebben op partijen die overwegen woningen te kopen om te verhuren of reeds woningen bezitten die ze verhuren.

Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse Financiële markten

2023-22

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

Energie Duurzaamheid

2023-47

Rapport

Gerichte coronasteun

SEO Economisch Onderzoek (SEO) en Andersson Elffers Felix (AEF) hebben op verzoek van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Financiën hebben aan om een verkenning gedaan van de mogelijkheden om coronasteun beter te richten op ondernemingen die geraakt werden door de maatregelen nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Financiële markten Mededinging en regulering Kosten-batenanalyse

2022-125

Rapport

Monitor Corporate Governance Code Boekjaar 2021

Net zoals in eerdere nalevingsonderzoeken leven ook in boekjaar 2021 de meeste beursvennootschappen de Corporate Governance Code na. Ook zoals in eerdere jaren bestaan in deze naleving en de kwaliteit van toelichting verschillen, met name tussen vennootschappen met een notering binnen en buiten Nederland, en tussen kleinere en grotere vennootschappen.

Corporate Governance

2022-105

Rapport

Geo-economische monitor

De pilot van de geo-economische monitor heeft als doel om op geaggregeerd niveau een beter beeld te geven van de relevante problematiek en om waar mogelijk datagedreven handvatten te bieden om ervoor te zorgen dat het debat over strategische afhankelijkheden is gebaseerd op feitelijke informatie.

Financiële markten

2022-109

Rapport

De toekomst van de trustsector

SEO heeft in opdracht van het ministerie van Financiën het onderzoek naar de toekomst van de trustsector uitgevoerd. De door het ministerie van Financiën geformuleerde hoofdvraag van dit onderzoek is: Is bij trustdienstverlening de integriteit voldoende te waarborgen?

Financiële markten

2022-85

Rapport

Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid 2022

De Rijksbrede Risicoanalyse geeft een overzicht van een breed scala aan dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op het Koninkrijk der Nederlanden. In analyse zijn meer dan zestig scenario's uitgewerkt in negen dreigingsthema's: van infectieziekten en cyberdreigingen tot economische dreigingen en klimaat- en natuurrampen. Elk scenario gaat in op de nationale veiligheidsbelangen: territoriale, fysieke, economische, en ecologische veiligheid, en ook sociale & politieke stabiliteit, en internationale rechtsorde & stabiliteit.

Financiële markten Internationale Economie Energie
Rapport

Evaluatie fbi en vbi

In opdracht van het Ministerie van Financiën is door SEO economisch onderzoek onderzocht in hoeverre het fbi-regime en de vbi-regime doeltreffend en doelmatig zijn. Doeltreffendheid betreft daarbij de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd, terwijl doelmatigheid ziet op de mate waarin het door beleidsmakers beoogde effect tegen zo min mogelijk kosten en ongewenste neveneffecten wordt bewerkstelligd.

Financiële markten

2022-68

Rapport

Evaluatie PSD2

PSD2 draagt bij aan meer concurrentie op de markt voor betaaldiensten en aan een gelijker speelveld tussen aanbieders. Het gebruik van PSD2-diensten is echter nog beperkt. PSD2 bevat adequate waarborgen voor gegevensbescherming. Wel zijn er enkele aandachtspunten voor de wetgever en toezichthouders.

Financiële markten

2022-65