Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Regeling andere dag- en weekindeling G5

De vijf grote steden in de Randstad hebben in 2020 de noodklok geluid over het lerarentekort in het basisonderwijs. De regeling ‘andere dag- en weekindeling G5’ biedt scholen de ruimte andere professionals in te zetten voor een deel van de onderwijstijd. Met de regeling is bedoeld dat deze onderwijstijd wordt ingevuld door andere professionals zonder onderwijsbevoegdheid met activiteiten gericht op creatieve, sociale of digitale vaardigheden. Dit rapport is de tweede rapportage en geeft een beeld van de stand van zaken aan het eind van het tweede jaar van de regeling.

Onderwijs

2022-99

Rapport

Verduurzaming van publieke waarde door samenwerking in het mbo

OCW-beleid en nieuwe regelingen maken het voor mbo-instellingen mogelijk actief samenwerking aan te gaan met partners in de regio. Dit bevordert de aansluiting van mbo-opleidingen op regionale ontwikkelingen en zet aan tot bijdragen van het mbo aan innovatief vermogen in die regio. Dit onderzoek brengt actuele vormen van horizontale samenwerking in het mbo in beeld en gaat na hoe deze bijdragen aan een responsief curriculum en regionale innovatiekracht. Het onderzoek is uitgevoerd door een consortium van onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), SEO Economisch Onderzoek (SEO) en HAN University of Applied Sciences.

Onderwijs

2023-10

Rapport

Monitor Genderdiversiteit

In opdracht van OCW monitort SEO jaarlijks de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. In 2022 stijgt het aandeel vrouw van 35 naar 37 procent. Tegelijkertijd zien we grote verschillen binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak om verder te kijken dan gemiddelden.

Arbeidsmarkt Sociale ongelijkheid

2022-141

Rapport

Rapport Nieuwe Economie Index 2023

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de vierde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt.

Duurzaamheid Sociale ongelijkheid

2023-01

Rapport

Monitor Corporate Governance Code Boekjaar 2021

Net zoals in eerdere nalevingsonderzoeken leven ook in boekjaar 2021 de meeste beursvennootschappen de Corporate Governance Code na. Ook zoals in eerdere jaren bestaan in deze naleving en de kwaliteit van toelichting verschillen, met name tussen vennootschappen met een notering binnen en buiten Nederland, en tussen kleinere en grotere vennootschappen.

Corporate Governance

2022-105

Rapport

Evaluatie toeslagenstelsel

Hoe ervaart de burger het toeslagenstelsel, wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en hoe kan het huidige toeslagenstelsel voor de burger worden verbeterd?

Zorg

2022-123

Rapport

Evaluatie loonkostenvoordelen uit de WTL

De doelstelling van dit onderzoek is om de effectiviteit en efficiëntie van de loonkostenvoordelen (LKV) te beoordelen, die sinds enkele jaren de stelsels van premiekortingen hebben vervangen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de effectiviteit van het LKV voor ouderen beperkt is, terwijl het niet mogelijk is om harde conclusies te trekken over de effectiviteit voor andere vormen.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2021-107

Rapport

De arbeidsmarkt voor dierenartsen

Dit onderzoek beschrijft en analyseert de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor dierenartsen. Het gaat in op sturingsmogelijkheden om toekomstige tekorten en knelpunten te voorkomen en verhelpen.

Arbeidsmarkt

2022-69

Rapport

Geo-economische monitor

De pilot van de geo-economische monitor heeft als doel om op geaggregeerd niveau een beter beeld te geven van de relevante problematiek en om waar mogelijk datagedreven handvatten te bieden om ervoor te zorgen dat het debat over strategische afhankelijkheden is gebaseerd op feitelijke informatie.

Financiële markten

2022-109

Rapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – derde meting

De implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs volgt de inzet van de middelen die scholen in het funderend onderwijs ontvangen voor de aanpak van achterstanden.

Arbeidsmarkt Onderwijs