Het onderzoek
De arbeidsvoorwaarden in de zorg zijn de afgelopen jaren regelmatig onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie. Zowel vanuit (delen van) de maatschappij als vanuit enkele politieke partijen wordt met enige regelmaat gepleit voor extra middelen voor hogere lonen binnen de zorg. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft SEO gevraagd inzicht te verschaffen in de arbeidsvoorwaarden in de Zorg ten opzichte van andere sectoren. Doel van dit onderzoek is om actuele informatie te leveren over de vergelijkbaarheid van feitelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden tussen verschillende zorgsectoren en andere sectoren.

Resultaten
Over het algemeen is het gemiddelde bruto uurloon in de zorgsector in 2022 ongeveer vergelijkbaar met dat van de best vergelijkbare werknemers in andere sectoren. In deelsectoren als de gehandicaptenzorg, sociaal werk en verpleging, verzorging en thuiszorg liggen de uurlonen wat lager, bij universitair medische centra juist wat hoger. Een cao-analyse laat zien dat alle zorgsectoren een ruimere invulling kennen van secundaire arbeidsvoorwaarden dan de private sector.

Methode
De vergelijking van uurlonen gebeurt via de propensity score matching-methode. Hierbij is voor elke individuele werknemer in de zorg gezocht naar een vergelijkbare werknemer buiten deze sector, op basis van de achtergrondkenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau.

De vergelijking van secundaire arbeidsvoorwaarden gebeurt via cao-analyses, waarbij de cao’s van specifieke deelsectoren van de zorg zijn vergeleken met cao’s van een tiental private sectoren.