Achtergrond
Sinds 2012 voert de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (hierna: VVNL) ledenonderzoek uit. Door de inzichten openbaar te publiceren kunnen leden hun eigen prestaties vergelijken. Daarnaast gebruikt VVNL de bevindingen als beleidsinformatie richting belanghebbenden en de politiek. Vanaf 2022 voert SEO Economisch Onderzoek het ledenonderzoek en de bijhorende analyses uit.

Onderzoeksmethodiek
De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar 253 leden van VVNL. In totaal zijn er dit jaar 232 complete vragenlijst verzameld. Daarmee bedraagt de netto respons van dit onderzoek 92 procent. De verkregen resultaten zijn door SEO opgeschoond en gedeeld met VVNL. De resultaten zijn vervolgens gecontroleerd door de administrateur van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein. De in dit rapport gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op de geverifieerde dataset.

Hoofdbevindingen

  • In 2023 hebben de VVNL-leden zo’n 10.900 arbeidskrachten ingezet. Het merendeel van deze arbeidskrachten (77 procent) behoort tot de flexibele schil. Deze schil bestaat uit: flexibele dienstverbanden, min/max-dienstverbanden, ingehuurde uitzend-/payrollkrachten en arbeidskrachten met een zzp-overeenkomst.
  • Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2023 gedaald; voor leden met een crowd-lidmaatschap ligt dit percentage op 2,7 procent (was 4,3 procent) en voor leden met een regulier lidmaatschap op 6,4 procent (was 6,6 procent). Het landelijk gemiddelde (over alle sectoren) ligt in 2023 op 5,3 procent (was 5,6 procent).
  • Het gemiddelde verkooptarief per uur is in 2023 gestegen; voor leden met een crowd-lidmaatschap ligt het tarief op 37,70 euro (was 32,40 euro) en voor leden met een regulier lidmaatschap ligt het tarief op 39,10 euro (was 33,80 euro).
  • De totale bruto bedrijfsomzet is in 2023 gestegen; voor het crowd-segment bedroeg de totale omzet 102 mln. euro (was 68 mln. euro) en voor het reguliere segment bedroeg het 267 mln. euro (was 163 mln. euro). De stijgingen kunnen verklaard worden door de gestegen uurtarieven, meer ingezette arbeidsuren en een groter aantal VVNL-leden.
  • De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt tussen de segmenten. In 2023 geldt voor 77,4 procent van de leden met een regulier lidmaatschap dat de gemiddelde doorlooptijd van een opdracht korter is dan twee jaar. In het crowd-segment ligt dit percentage op 86,5 procent.
  • De meeste VVNL-leden verwachten een omzetstijging in de komende vijf jaar. Ook verwachten zij een toename van het aantal in te zetten arbeidskrachten en een afname van het aantal in te zetten zzp’ers. De leden zien drie grote uitdagingen: de werving en het behoud van personeel, het aantal en de continuïteit van opdrachten en veranderingen in wet- en regelgeving (incl. cao en kwaliteitsoordelen).