SEO evalueert in opdracht van de gemeente Tynaarlo, medeaandeelhouder van Groningen Airport Eelde, de door de luchthaven gepresenteerde toekomststrategie 2023-2033 en bijbehorende economische onderbouwing.

Resultaten
Groningen Airport Eelde heeft in april 2023 haar aandeelhouders geïnformeerd over haar toekomststrategie voor de periode 2024-2033. Uit onze evaluatie van deze strategie blijkt de economische en financiële onderbouwing een realistische prognose geven van de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven tot aan 2033. De onderbouwing is slechts in beperkte mate afhankelijk van het te ontwikkelen Business Park Bravo. Uit de strategische visie en de onderbouwing blijkt dat de ontwikkeling van de luchthaven afhankelijk is van bijdragen van overheden voor niet-economische diensten van algemeen belang (NEDAB). Zowel de noodzaak als onderbouwing van deze bijdragen worden door SEO als realistisch beoordeeld. De noodzaak van de gewenste verruiming van de openingstijden volgt niet direct uit de economische en financiële onderbouwing. Een verruiming van de openingstijden kan wel bijdragen aan de ontwikkeling van het bestemmingenportfolio. De financiële onderbouwing veronderstelt grotere schaalvoordelen dan verwacht mogen worden op basis van de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Het break-even aantal reizigers ligt daardoor mogelijk hoger. SEO constateert tot slot dat er geen risicoanalyse is opgenomen in de strategie en bijbehorende onderbouwing. Gelet op de onzekerheden en risico’s omtrent nationaal en Europees luchtvaartbeleid is het aan te bevelen dit soort risico’s wel integraal op te nemen.

Onderzoek
De gemeente Tynaarlo is één van de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde en heeft SEO Economisch Onderzoek verzocht om een onafhankelijke en objectieve beoordeling van de toekomststrategie en de bijbehorende economische en financiële onderbouwing uit te voeren. De beoordeling is uitgevoerd op basis van de door luchthaven aan de aandeelhouders verstrekte informatie. Via deskresearch is dit aangevuld met inzichten uit andere openbare bronnen, zoals onder andere de regiomonitor regio Groningen-Assen, het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer over de toekomst van de luchthaven, verschillende publicaties rondom het nationaal luchtvaartprognosemodel AEOLUS en inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Ook zijn er twee gesprekken tussen de directie van de luchthaven en de onderzoekers van SEO gevoerd om bevindingen te delen en verduidelijkende vragen te kunnen stellen. De mondelinge toelichting van de directie, bijvoorbeeld rondom de voorziene kostenontwikkeling, is meegenomen en verwerkt in deze notitie.