De kwaliteit van de correctie van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) is volgens de meeste correctoren op orde. Tegelijkertijd wordt de correctie door de helft van alle correctoren als (zeer) belastend ervaren. Die ervaren belasting hangt onder meer samen met de (tevredenheid over de) facilitering van de correctie en de organisatie ervan. Scholen waar het correctieproces van het CSE naar tevredenheid verloopt kenmerken zich volgens eigen zeggen door een goede organisatie van de correctie. Dit illustreert dat een goed correctieproces om duidelijke afspraken vraagt, ook over de facilitering.

De correctie van het CSE staat al geruime tijd in de belangstelling en is meermaals gemonitord. Deze editie van de monitor heeft een iets andere insteek gekregen dan die van voorgaande edities. Er is een extra onderdeel toegevoegd waarmee informatie is verkregen over hoe scholen het correctieproces vormgeven. Op basis hiervan is het mogelijk om verbanden tussen het correctieproces en de uitvoeringspraktijk te onderzoeken en praktijkvoorbeelden aan te dragen van scholen waar het correctieproces goed verloopt.

De informatie over de uitvoeringspraktijk en het correctieproces van het CSE in het voortgezet onderwijs in 2018 is verzameld door middel van een enquête onder 8.630 (eerste en tweede) correctoren van alle examenvakken, een enquête onder 628 schoolleiders, teamleiders en examensecretarissen en telefonische interviews bij acht goede voorbeelden van de uitvoeringspraktijk of het correctieproces. De monitor is daarmee volledig gebaseerd op de percepties van betrokkenen bij het CSE.