Resultaten
Qredits verstrekt relatief kleine (tot 250 duizend euro) kredieten aan (startende) ondernemers met een goed ondernemingsplan die niet in aanmerking komen voor het reguliere aanbod van financiering door bijvoorbeeld banken. Qredits is in 2009 opgericht met steun van de ministerie van EZ, SZW en drie grootbanken. De rol van de overheid bij het helpen verstrekken van microkrediet komt voort uit de constatering dat er sprake is van marktfalen bij de financiering van het mkb.

Qredits is sinds de laatste evaluatie in 2016 in alle opzichten gegroeid. Zowel het aantal verstrekte kredieten als het aantal medewerkers is meer dan verdubbeld en het productaanbod is verbreed door toevoeging van extra financieringsproducten en stroomlijning van het aanbod van coaching- en trainingen. Als gevolg van haar groei neemt Qredits een steeds prominentere positie in het financieringslandschap in. Daarbij wel moet worden voorkomen dat Qredits op deelsegmenten niet onbedoeld concurreert met marktpartijen.

Uit de kwantitatieve analyse blijkt dat Qredits met name voor startende ondernemers het verschil maakt. Een startende Qredits klant heeft vier jaar na de kredietverstrekking 72 duizend euro meer omzet, 12 duizend euro hogere winst en 0,33 extra fte in dienst vergeleken met een vergelijkbare ondernemer die geen Qredits aanvraag deed. Voor reeds bestaande bedrijven die een financiering krijgen van Qredits zijn de gevonden effecten positief, maar over de hele linie kleiner en bovendien vooral zichtbaar in de eerste twee jaar na kredietverstrekking.

Qredits heeft in de afgelopen jaren ‘op onderbuikgevoel’ overwegend logische en efficiënte marketingkeuzes gemaakt. Verder weet de doelgroep Qredits goed te vinden en zijn klanten bovendien tevreden over Qredits. In de reviews benoemen klanten de snelheid, de transparantie en het meedenkend vermogen van Qredits.

Middels Qredits wordt op een efficiënte manier (micro)financiering verstrekt. In vergelijking met buitenlandse peers maakt Qredits relatief weinig operationele kosten. Onderaan de streep resulteert de afgelopen boekjaren een positief resultaat. Ondanks dit is Qredits nog steeds in belangrijke mate afhankelijk van de in het verleden verstrekte (achtergestelde en voorlopig renteloze) lening van het ministerie van EZK en de door de staat verstrekte borgstellingen op financiering van derden. Op basis van de leningovereenkomst blijven EZK en Qredits in elk geval nog tot 2045 aan elkaar verbonden.

Het onderzoek
Qredits is naast een op zichzelf staande stichting ook een beleidsinstrument van het ministerie van EZK bedoeld om marktfalen bij de financiering van het kleinere mkb te ondervangen. Qredits wordt zodoende elke vijf jaar geëvalueerd. SEO heeft Qredits eerder geëvalueerd in 2016. Deze evaluatie kijkt daarom primair naar de jaren 2016-2020.

 Methode
Voor dit onderzoek zijn diverse methoden toegepast:

  • Difference-in-difference-analyse met Propensity score matching op basis van CBS-Microdata waarbij de omzet-, winst-, en werkgelegenheidsontwikkeling van Qredits-klanten wordt vergeleken met zo goed mogelijk vergelijkbare controlegroep van niet-klanten.
  • Doelgroepenanalyse op basis van de CBS Financieringsmonitor
  • Analyse van jaarverslagen van Qredits en financiële benchmark van vergelijkbare microfinanciers in het buitenland
  • Analyse van klanttevredenheid op basis van Trustpilot reviews
  • Second opinion van de Qredits marketingstrategie (door mBuy)