Het onderzoek
Het ministerie van Financiën werkt aan een nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement. In het voorgestelde stelsel wordt de beschikbaarheid voor gebruik (verhuur of niet-verhuur) van een onroerende zaak die tot het box 3-vermogen behoort forfaitair belast. Het forfait gaat uit van de bruto aanvangshuur in een vrije huurmarkt als economische huurwaarde. Het ministerie van Financiën behoeft inzicht in de geschatte huren van de woningen waarvoor het forfait naar verwachting zal gelden om de hoogte van het forfait onderbouwd vast te stellen.  

Methode
We schatten het verband tussen woningkenmerken en de huurwaarderatio in de vrije sector met een hedonische regressie. De huurwaarderatio is de jaarhuur als aandeel van de WOZ-waarde. Vervolgens gebruiken we de uitkomsten van deze regressie om de huurwaarderatio te imputeren voor een steekproef van woningen waarvoor de vastgoedbijtelling naar verwachting zal gelden. Dit zijn woningen van particuliere eigenaren die niet worden gebruikt als hoofdverblijf door de eigenaar of een huurder.  

Resultaten 
De onderstaande figuur geeft de verdeling weer van de huurwaarderatio’s die zijn geïmputeerd voor de box 3-steekproef. De gemiddelde huurwaarderatio is 5,06 procent, met een standaarddeviatie van 1,44 procent. De helft van de woningen heeft een huurwaarderatio tussen de 4,37 procent en 5,94 procent (zie ook de onderstaande figuur). Dit is een vrij nauwe bandbreedte rondom het gemiddelde. Negentig procent van de woningen in de steekproef heeft een geïmputeerde huurwaarderatio tussen de 2,52 en 6,96 procent. 


Lees hier de Kamerbrief van het ministerie van Financiën over dit onderzoek.