Resultaten
Overheidsorganisaties voeren de Woo niet goed uit. Dit ligt voor een deel in de beperkte capaciteit bij overheidsorganisaties, al worden stappen gezet om die te vergroten. Daarnaast ontbreekt het aan sturing en aan prioriteit bij de uitvoering van de Woo. Ook speelt mee dat de ruime openbaarheidswetgeving in Nederland via omvangrijke Woo-verzoeken leidt tot een grote uitvoeringslast. De onvoldoende uitvoering schaadt het vertrouwen en bemoeilijkt zo het Woo-proces. Best practices ter verbetering van de Woo worden breed onderschreven, door zowel overheden als Woo-verzoekers, maar nog beperkt toegepast.

Op basis van deze conclusies doet het rapport 15 aanbevelingen ter verbetering van de uitvoering van de Woo. Deze vragen op verschillende punten om een aanpassing van de wet. Daarnaast zijn er aanbevelingen gericht op een betere inrichting van het Woo-proces bij overheden.

Het onderzoek
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft SEO gevraagd om de Invoeringstoets Woo uit te voeren. De Invoeringstoets inventariseert één jaar na inwerkingtreding van een wet de knelpunten, best practices en neveneffecten. Het onderzoek is begeleidt door een begeleidingscommissie, met daarin wetenschappelijke experts en Woo-specialisten vanuit overheden en de journalistiek.

Methode
Voor dit onderzoek zijn een combinatie van onderzoeksmethoden toegepast. Het onderzoeksteam heeft 75 personen geïnterviewd, waaronder wetenschappelijke en juridische experts, uitvoerders van de Woo en Woo-verzoekers. Daarnaast zijn twee enquêtes uitgezet, één onder overheidsorganisaties en één onder Woo-verzoekers en is een literatuurstudie gedaan. Ook is in het kader van dit onderzoek een Woo-evenement georganiseerd, waaraan zo’n 70 personen deelnamen. Inzichten vanuit de gesprekken tijdens dit evenement zijn eveneens meegenomen in de analyse.

Lees hier de kabinetsbrief waarmee het rapport aan de Tweede Kamer is aangeboden.