Het onderzoek
In opdracht van de Wereldbank (WB) voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het Global Tax Program (GTP). Het GTP, opgericht in 2018 door de WB, is een multidonorprogramma dat tot doel heeft belastingsystemen in ontwikkelingslanden te versterken door projecten te financieren die bijdragen aan lokale capaciteitsontwikkeling.

Het primaire doel van deze evaluatie was om lessen te trekken uit de eerste fase van het programma (2018-2022) en aanbevelingen te maken voor de volgende fase. SEO voerde deze evaluatie uit tussen oktober 2021 en november 2022.

Resultaten
Het evaluatieteam concludeerde dat het GTP een goed beheerd programma is en tot dusver goed heeft gepresteerd in het kader van de OESO-DAC evaluatiecriteria, ondanks de uitdagingen als gevolg van o.a. de COVID-19-pandemie:

 • Relevantie: De door het GTP gesteunde projecten waren goed afgestemd op de behoeften en prioriteiten van de lokale autoriteiten. Bovendien heeft het GTP ook goed ingespeeld op opkomende kwesties als COVID-19, klimaatverandering en genderongelijkheid.
 • Coherentie: Het GTP-secretariaat hield verwante activiteiten van andere WB-teams en ontwikkelingspartners actief in de gaten om de interne en externe coherentie te bevorderen. Hoewel overlap met andere instanties en tegenstrijdige beleidsadviezen meestal werden vermeden, was er ruimte om de complementariteit te vergroten en synergiën te versterken.
 • Doeltreffendheid: De meeste door GTP gesteunde projecten behaalden hun doelstellingen op het niveau van ‘outputs’ en kortetermijnresultaten. De langetermijnresultaten waren echter moeilijk te beoordelen, omdat de meeste projecten relatief recent gestart waren en vanwege het ontbreken van langetermijnindicatoren in GTP’s M&E-systeem.
 • Duurzaamheid: De sterke lokale vertegenwoordiging van de WB in de ontvangende landen (via de ‘landenteams’) en haar vermogen om aanvullende financiering te verstrekken verhogen de kans dat de tot dusver behaalde resultaten duurzaam zullen zijn. Risico’s voor de continuïteit zijn echter het hoge personeelsverloop bij lokale autoriteiten, hun vaak beperkte absorptiecapaciteit, politieke instabiliteit en het ontbreken van langetermijnindicatoren in het GTP’s M&E-systeem.
 • Efficiëntie: Het GTP heeft haar projecten over het algemeen doeltreffend aangestuurd. Hoewel de operationele efficiëntie verder kan worden verbeterd, heeft het evaluatieteam geen aanwijzingen gevonden voor aanzienlijke problemen op het gebied van kosteneffectiviteit.

Methoden
SEO evalueerde het GTP aan de hand van de OESO-DAC-criteria, zowel op programma- als op projectniveau. Op beide niveaus paste het evaluatieteam ‘triangulatie’ van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen toe om tot een algemene beoordeling te komen:

 • Beoordeling op programmaniveau:
  • Portfolio-analyse van de beschikbare M&E-data voor alle GTP-projecten.
  • Uitgebreide deskresearch en diepte-interviews met belanghebbenden op programmaniveau (waaronder WB-medewerkers en vertegenwoordigers van andere ontwikkelingspartners).
  • Grootschalige enquête onder een groot aantal belanghebbenden (waaronder lokale autoriteiten, WB-medewerkers en donoren van het GTP).
 • Beoordeling op projectniveau:
  • Diepgaande casestudies van negen afzonderlijke GTP-projecten.
  • Elke casestudie bestond uit een uitgebreide analyse van project-specifieke data en documenten alsmede diepte-interviews met een groot aantal belanghebbenden (waaronder de lokale autoriteiten, de uitvoerders van capaciteitsopbouwprojecten, donoren van het GTP en externe belanghebbenden).