Het onderzoek
In opdracht van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voerde SEO een tussentijdse evaluatie uit van het Revenue Mobilization Thematic Fund (RMTF). Het RMTF is een multidonorprogramma dat tot doel heeft belastingbeleid in ontwikkelingslanden te versterken door projecten te financieren die bijdragen aan lokale capaciteitsontwikkeling. Het RMTF werd in 2016 opgericht door het IMF, als opvolger van het Tax Policy and Administration Thematic Fund (TPA-TF).

Het primaire doel van deze evaluatie was om de tussentijdse voortgang van het RMTF te beoordelen en aanbevelingen voor de volgende fase te formuleren. SEO voerde deze evaluatie uit tussen juni 2021 en november 2022.

Resultaten
Het evaluatieteam concludeerde dat het RMTF een goed beheerd programma is en tot dusver goed heeft gepresteerd in het kader van de OESO-DAC evaluatiecriteria, ondanks de uitdagingen als gevolg van o.a. de COVID-19-pandemie:

 • Relevantie: De door de RMTF gesteunde projecten speelden over het algemeen goed in op de behoeften van lokale autoriteiten. De lokale autoriteiten werden ook voldoende meegenomen in het selecteren en vormgeven van de RMTF-projecten, hetgeen bijdroeg aan de relevantie ervan.
 • Doeltreffendheid: De meeste door RMTF gesteunde projecten behaalden hun (tussentijdse) doelen en belanghebbenden waren over het algemeen positief over de doeltreffendheid van het programma. Het RMTF kan echter meer doen om ervoor te zorgen dat opgedane kennis ook daadwerkelijk in de praktijk kan worden toegepast en in institutionele verandering kan worden omgezet. Daarnaast kan het RMTF het Results-Based Monitoring (RBM) systeem verder verbeteren en het consistent toepassen op al haar projecten.
 • Impact en duurzaamheid: Hoewel de impact en duurzaamheid in dit stadium moeilijk te beoordelen zijn, merkte het evaluatieteam op dat personeelsgebrek bij de lokale autoriteiten, onvoldoende lokale politieke steun en te korte projectmissies een risico vormden voor de totale impact en de continuïteit ervan.
 • Coherentie: Het IMF stemde het RMTF goed af met andere IMF-initiatieven (bijv. andere relevante fondsen onder IMF-beheer). Hoewel donorcoördinatie de uiteindelijke verantwoordelijkheid is van de lokale autoriteiten en recentelijk al verbeterd is, zou het RMTF meer kunnen doen om overlap te voorkomen, de complementariteit te vergroten en de synergiën met andere donoren te versterken.
 • Efficiëntie: Het evaluatieteam heeft geen noemenswaardige problemen vastgesteld met betrekking tot de operationele efficiëntie of de doeltreffendheid van het RMTF. Het wervingsproces van ‘short-term experts’ voor het RMTF kan echter transparanter en competitiever. Gezien de billijke kosten, de goede kwaliteit van de geleverde diensten, en de waarde van de bereikte resultaten concludeert het evaluatieteam dat het RMTF waar voor haar geld heeft geboden.

Methoden
SEO evalueerde het RMTF aan de hand van de OESO-DAC evaluatiecriteria, zowel op programma- als op projectniveau. Op beide niveaus paste het evaluatieteam ‘triangulatie’ van een mix van kwantitatieve en kwalitatieve informatiebronnen toe om tot een algemene beoordeling te komen:

 • Beoordeling op programmaniveau:
  • Portfolio-analyse van de beschikbare M&E-data voor alle RMTF-projecten.
  • Uitgebreid deskresearch en diepte-interviews met belanghebbenden op programmaniveau (waaronder IMF-medewerkers en vertegenwoordigers van andere ontwikkelingspartners).
  • Grootschalige enquête onder een groot aantal belanghebbenden (waaronder lokale autoriteiten, IMF-medewerkers en donoren van het RMTF).
 • Beoordeling op projectniveau:
  • Diepgaande casestudies van zes afzonderlijke RMTF-projecten.
  • Elke casestudie bestond uit een uitgebreid onderzoek van project-specifieke data en documenten alsmede diepte-interviews met een breed scala aan belanghebbenden (waaronder de lokale autoriteiten, de uitvoerders van capaciteitsopbouwprojecten, donoren van het RMTF en externe belanghebbenden).