Het onderzoek
SEO Economisch Onderzoek heeft de rapportage van pensioenfondsen over hun missie, visie en strategie onderzocht in opdracht van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Daarnaast is onderzocht welke partijen de stakeholders van pensioenfondsen zijn en hoe pensioenfondsen de dialoog met stakeholders voeren.

Resultaten
De norm om te rapporteren over missie, visie en strategie wordt door pensioenfondsen goed nageleefd (92%). Wel is de manier waarop gerapporteerd wordt heel verschillend. Dit weerspiegelt volgens de Monitoringcommissie de grote diversiteit tussen pensioenfondsen. Voor alle fondsen is van belang dat de missie, visie en strategie vitaal blijven door een actieve dialoog met stakeholders.

Het onderzoek toont aan dat Pensioenfondsen over het algemeen met veel – voornamelijk interne –  partijen overleg voeren. Van een echt gestructureerde stakeholderdialoog is evenwel niet altijd sprake.

Methoden
De rapportage over missie, visie en strategie is onderzocht met een bureaustudie van jaarverslagen van 153 pensioenfondsen. De stakeholderdialoog is onderzocht met een enquête onder pensioenfondsen en interviews met enkele pensioenfondsbestuurders. Ook zijn er twee rondetafelsessies met de monitoringcommissie en pensioenfondsen gehouden.

Lees het persbericht en nalevingsrapportage van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen hier.