Aanleiding
Het Sociaal Innovatiefonds is een fonds dat werkgevers ondersteunt bij het investeren in het tewerkstellen van groepen met een afstand tot de Arbeidsmarkt. Het ministerie van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Social Finance NL (SFNL) en SEO Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd een ex-ante impactanalyse uit te voeren naar de brede (maatschappelijke) baten en kosten die via deze financieringen worden gerealiseerd. SFNL was daarbij verantwoordelijk voor het verzamelen van relevante informatie voor de analyses; SEO voor het uitvoeren van de analyses zelf.

Aanpak
De kosten-batenanalyse richt zich op de baancreatie bij twee werkgevers die door het SIF worden ondersteund: Social Capital (SC) en United Repair Centre (URC). Beide werkgevers ontvangen financiering en ondersteuning vanuit het SIF om banen te creƫren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en in het bijzonder mensen uit de doelgroep banenafspraak. Voor de kosten-batenanalyse is gekeken naar baten van deze baancreatie zoals de verwachte besparingen op uitkeringslasten, zorgkosten, kosten van criminaliteit en een hogere productie. Qua kosten gaat het onder andere om de directe financiering vanuit het SIF en uitvoeringkosten om mensen aan het werk te krijgen en houden (zoals jobcoaching en kosten voor werving en training).

Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat de twee financieringen naar verwachting een positief maatschappelijk saldo van 4,2 miljoen euro realiseren. Het positieve saldo is vooral het gevolg van een toename in productie van mensen die anders niet zouden werken, en hiermee gepaard gaande lagere zorgkosten en minder criminaliteit. Qua belanghebbenden zien we een positief saldo bij de overheid en re-integranten. Daarentegen is het saldo voor het SIF zelf en SC en URC negatief. Merk wel op: het gaat hier om een globale inschatting van de toekomstige kosten en baten van het SIF, maar niet om de daadwerkelijke realisatie van deze kosten en baten. Door de gebruikte veronderstellingen zijn de schattingen nog met veel onzekerheid omgeven.